Obavijest o izboru kandidata

KLASA: 112-01/18-02/013

URBROJ: 580-06/88-18-014

 

Zagreb, 8. kolovoza 2018.

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, broj 22/11. i 74/14. ), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/121-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine”, br. 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/013, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 18. lipnja 2018., objavljenog u “Narodnim novinama” broj 56/18. od 20. lipnja 2018. predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata

I

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/013, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 18. lipnja 2018., objavljenog “Narodnim novinama” broj 56/18. od 20. lipnja 2018. za radno mjesto Mlađi savjetnik u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

izabrana je slijedeća kandidatkinja:

  • Nina Radošević, mag.iur.

II

Kandidatkinja se prima na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

III

Ova Odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

IV

Imenovana kandidatkinja iz točke I ove Odluke dužna se javiti u Odjel za opće poslove Agencije, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni natječaj za radna mjesta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) KLASA: 112-01/18-02/013, URBROJ: 580-06/88-18-002, objavljen je u “Narodnim novinama” broj 56/18. od 20. lipnja 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije.

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama te je, u skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio 28. lipnja 2018. Sve zamolbe i natječajna dokumentacija svih zainteresiranih osoba zaprimljena je unutar navedenog roka.

U Agenciji je zaprimljeno sveukupno osam (8) zamolbi kandidata. Od navedenih osam zamolbi samo jedna nije odgovarala formalnim uvjetima natječaja te se njen podnositelj nije smatrao kandidatom na ovom natječaju. Ostali kandidati, čije su zamolbe odgovarale formalnim uvjetima natječaja, pozvani su na razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) dana 7. kolovoza 2018. Jedan kandidat obavijestio da neće pristupiti razgovoru, a što je Agencija primila na znanje i provela razgovore s kandidatima koji su pristupili.

Nakon održanog intervjua kandidata s Povjerenstvom, ono je izdvojilo izabranu kandidatkinju kao osobu koja je ostavila dojam predane i ozbiljne osobe, čije dosadašnje iskustvo i obrazovanje zadovoljava potrebe radnog mjesta za koje je natječaj i raspisan.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. izreke.

 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine”, br. 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

Mladen Cerovac, mag.iur.

 

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje
  2. Odjel za opće poslove, ovdje

 

 

Odluku možete pogledati ovdje