Odluka o izboru kandidata

KLASA: 112-01/18-02/018

URBROJ: 580-06/125-2018-015

Zagreb, 13. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog natječaja KLASE: 112-01/18-02/018, URBROJA: 580-06/88-2018-002 od 14. studenoga 2018., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 101/2018 od 16. studenoga 2018., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASE: 112-01/18-02/018, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 14. studenoga 2018., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 101/2018 od 16. studenoga 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto: Mlađi savjetnik – ekonomist u Odjelu za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, izabrani su sljedeći kandidati:

  • Viktor Thes
  • Nikolina Radanović.

II.

Kandidati se primaju na rad na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

III.

Ova odluka bit će objavljena na internetskoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao obavijest o rezultatima natječaja, a kandidati koji nisu odabrani o rezultatima natječaja bit će ujedno obaviješteni putem elektroničke pošte.

IV.

Imenovani kandidati iz točke I. ove Odluke dužni su javiti se u Odjel za opće poslove Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Javni natječaj za radno mjesto Mlađi savjetnik – ekonomist u Odjelu za ekonomska pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-01/18-02/018, URBROJ: 580-06/88-18-002 od 14. studenoga 2018., objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 101/2018 od 16. studenoga 2018., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. U skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije padao je u subotu, 24. studenoga 2018., odnosno dan kada Agencija ne radi, te je stoga rok istekao prvog sljedećeg radnog dana, dakle 26. studenoga 2018. Sve prijave i potrebna natječajna dokumentacija svih zainteresiranih osoba zaprimljene su unutar navedenog roka.

U Agenciji je zaprimljeno sveukupno 9 (devet) prijava kandidata. Pritom 2 (dvije) prijave nisu odgovarale formalnim uvjetima javnog natječaja te se njihovi podnositelji, sukladno natječajnoj dokumentaciji, nisu niti smatrali kandidatima na ovom natječaju. Ostali kandidati, čije su prijave odgovarale formalnim uvjetima natječaja, pozvani su na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) zakazano za 11. prosinca 2018.

Testiranju i razgovoru s Povjerenstvom u određenim terminima pristupilo je 4 (četiri) kandidata. Ostala 3 (tri) pozvana kandidata nisu pristupila testiranju i razgovoru s Povjerenstvom, niti su svoj nedolazak ispričali, te se za iste smatra, sukladno natječajnoj dokumentaciji, da su povukli prijavu na natječaj.

Nakon obavljenih razgovora i testiranja, Povjerenstvo se jednoglasno suglasilo kako se kandidati Viktor Thes i Nikolina Radanović izdvajaju od ostalih kandidata. Naime, isti svojim obrazovanjem i dosadašnjim radnim iskustvom zadovoljavaju uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj. Uz to, ostavili su dojam ozbiljnih i za rad zainteresiranih osoba.

Slijedom navedenog, to dvoje kandidata pozvano je na još jedan razgovor s Povjerenstvom 13. prosinca 2018. radi podrobnijeg upoznavanja kako Povjerenstva s kandidatima, tako i kandidata sa zahtjevima radnih mjesta za koja je raspisan predmetni natječaj. Nakon provedenog dodatnog kruga razgovora Povjerenstvo je zaključilo da to dvoje kandidata zadovoljava sve uvjete natječaja, kao i potrebe radnog mjesta.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

Mladen Cerovac, mag. iur.

Dostaviti:

  1. Izabrani kandidati iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

Odluku možete pogledati ovdje: Odluka o izboru kandidata