Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-01/19-03/001

URBROJ: 580-06/125-2019-026

Zagreb, 27. svibnja 2019.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog poziva KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-021 od 7. svibnja 2019., objavljenog 10. svibnja 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U

o izboru polaznika stručnog osposobljavanja

za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-021 od 7. svibnja 2019., objavljenog 10. svibnja 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica, izabrana je polaznica:

– Petra Špundak.

 

II.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenut će postupak propisan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a radi ishođenja odobrenja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18.) i sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-021, od 7. svibnja 2019. (dalje: Javni poziv), objavljen je 10. svibnja 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio je 18. svibnja 2019. Sve prijave zainteresiranih osoba zaprimljene su unutar navedenog roka.

Povodom navedenog Javnog poziva Agencija je zaprimila ukupno dvije (2) prijave te su obje kandidatkinje, sukladno dostavljenoj dokumentaciji, udovoljile formalnim uvjetima Javnog poziva.

Navedene kandidatkinje pozvane su na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) zakazano za 24. svibnja 2019. Testiranju i razgovoru s Povjerenstvom u određenim terminima pristupile su obje kandidatkinje.

Iz Zapisnika sa sastanka Povjerenstva nakon provedenih razgovora i testiranja kandidata, koji čini sastavni dio ove Odluke, razvidno je da je kandidatkinja Petra Špundak ostvarila veći broj bodova od kandidatkinje Antonije Ingula. Nadalje, kandidatkinja Petra Špundak svojim obrazovanjem zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni poziv, te je ostavila dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe. Stoga se Povjerenstvo jednoglasno suglasilo da navedenu kandidatkinju predloži predsjedniku Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja kao polaznicu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidatkinja koje su udovoljile formalnim uvjetima Javnog poziva i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Ostali kandidati putem internetske stranice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,

te putem elektroničke pošte,

  1. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

Odluku možete skinuti ovdje:

Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa