Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 112-01/19-03/001

URBROJ: 580-06/125-2019-012

Zagreb, 5. travnja 2019.

 

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18.), te nakon provedenog Javnog poziva KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljenog 20. veljače 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi sljedeću

 

O D L U K U o izboru polaznika stručnog osposobljavanjaza rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljenog 20. veljače 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radno mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove  – 1 izvršitelj/ica, izabrana je polaznica:

– Petra Špundak.

II.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenut će postupak propisan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a radi ishođenja odobrenja na prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18.) i sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljen 20. veljače 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija).

Zainteresirani kandidati pozvani su dostaviti prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave poziva na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U skladu s propisnim računanjem rokova, zadnji dan roka za dostavu dokumentacije bio je 28. veljače 2019. Sve prijave svih zainteresiranih osoba zaprimljene su unutar navedenog roka.

Povodom navedenog Javnog poziva Agencija je zaprimila ukupno četiri (4) zamolbe te su svi kandidati, sukladno dostavljenoj dokumentaciji, udovoljili formalnim uvjetima poziva.

Navedeni kandidati pozvani su na testiranje i razgovor s Povjerenstvom za izbor kandidata (dalje: Povjerenstvo) zakazano za 15. ožujka 2019.

Testiranju i razgovoru s Povjerenstvom u određenim terminima pristupilo je 3 (troje) kandidata, dok četvrta kandidatkinja nije pristupila testiranju i razgovoru s Povjerenstvom, niti je svoj nedolazak ispričala, te se za istu smatra, sukladno natječajnoj dokumentaciji, da je povukla prijavu na natječaj.

Kandidat Leon Lukić pozvao se na pravo prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Prednost pod jednakim uvjetima podrazumijeva da osoba s invaliditetom prvenstveno mora ispunjavati sve uvjete navedene u natječaju odnosno oglasu, ali isto tako i postići jednako dobar rezultat kao i drugi kandidati u postupku ocjenjivanja (pismeno testiranje i/ili intervju) kako bi ostvarila navedeno pravo. Tek ukoliko osoba s invaliditetom postigne jednako dobar rezultat, kao i kandidat s najviše bodova, ista ima pravo prednosti pri zapošljavanju. Pravo prednosti pod jednakim uvjetima uređeno je odredbom čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18.).

Iz Zapisnika sa sastanka Povjerenstva nakon provedenih razgovora i testiranja kandidata, koji čini sastavni dio ove Odluke, razvidno je da su kandidati Antonija Ingula i Leon Lukić ostvarili manji broj bodova od kandidatkinje Petre Špundak.

Nakon obavljenih razgovora i ostvarenih rezultata testiranja, kandidatkinja Petra Špundak ostvarila je najveći broj bodova na provedenom testiranju te se Povjerenstvo jednoglasno suglasilo kako se kandidatkinja Petra Špundak izdvaja od ostalih kandidata. Naime, ista svojim obrazovanjem zadovoljava uvjete i potrebe radnog mjesta za koje je raspisan javni poziv, te je ostvarila najbolji rezultat u testiranju. Uz to, ostavili je dojam ozbiljne i za rad zainteresirane osobe.

Shodno svemu navedenomu, na temelju zaprimljenih prijava i dokumentacije kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima Javnog poziva i provedenog selekcijskog postupka, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio je odluku kao u točki I. Izreke ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine“, broj 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

 

 

Predsjednik Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

Mladen Cerovac, mag. iur.

 

Dostaviti:

  1. Izabrana kandidatkinja iz točke I. Odluke, ovdje,
  2. Ostali kandidati putem internetske stranice Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja,

te putem elektroničke pošte,

  1. Odjelu za opće poslove, ovdje.

 

Odluka o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa