ODLUKA o poništenju Odluke o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 39. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-2018-002 od 12. srpnja 2018., članaka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj 128/17., 47/18.), te temeljem Odluke o poništenju javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/88-2019-019, od 6. svibnja 2019., predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donosi ODLUKU o poništenju Odluke o izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Poništava se Odluka 0 izboru polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-012 od 5. travnja 2019. godine. Agencija će ponoviti postupak potreban za korištenje mjere Stručno osnivanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem provedenog Javnog poziva, KLASA: 112-01/19-03/001, URBROJ: 580-06/125-2019-003, od 19. veljače 2019., objavljenog 20. veljače 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencije), koji poziv je objavljen za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na radon mjesto: stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj/ica Agencija je izabrala polaznicu Petru Špundak.

Agencija je pokrenula postupak propisan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a radi ishođenja odobrenja na prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod uvjetima propisanim Zakonom o tržištu rada („Narodne novine”, broj 118/18.) i sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini. Dana 29. travnja 2019. godine Agencija je zaprimila od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva, KLASA: 103-05/19-01/2339, URBROJ: 251-04/10-19-02 od 19. travnja 2019. kojom je obaviještena kako je Zahtjev Agencije za mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, KLASA:
103-05/19-01/2339 ocijenjen negativno. Shodno navedenom, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno Zakonu o radu („Narodne novine”, broj 93/14., 17/17.) protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Odluka o poništenju Odluke o izboru