Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN izrekao upravno-kaznenu mjeru PLODINAMA d.d. u visini od 1.008.000,00 kuna, zbog kršenja Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je utvrdila da su PLODINE d.d. (dalje: Plodine) iskoristile značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču svježeg mesa EKRO BV.

Time je okončan upravni (ispitni) postupak protiv Plodina, koji je AZTN po službenoj dužnosti pokrenuo 29. lipnja 2018.

Pokretanje ovog postupka bio je rezultat ispitivanja stanja na tržištu koje je AZTN po službenoj dužnosti proveo u posebnom predmetu kojim je bio obuhvaćen 31 trgovac. U tom je predmetu AZTN metodom slučajnog odabira analizirao određeni broj ugovora koje su ti trgovci sklopili sa svojim dobavljačima (domaćim i inozemnim), radi utvrđivanja posluju li trgovci u skladu s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP), odnosno postoje li dostatne indicije za pokretanje upravnih postupaka. Tako je AZTN, između ostalih, analizirao i kupoprodajne ugovore između Plodina i inozemnog dobavljača EKRO BV, ali i još nekoliko ugovora između Plodina i nekoliko domaćih dobavljača o kojima će AZTN odlučiti u posebnim postupcima.

AZTN je u ovom postupku na temelju utvrđenog činjeničnog stanja utvrdio da su Plodine iskoristile svoju značajnu pregovaračku snagu, nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču svježeg mesa EKRO BV iz Nizozemske.

U prvom redu, Plodine su u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. s navedenim dobavljačem poslovale bez pisanog ugovora. Poslovale su na temelju ponude i prihvata ponude koji, međutim, nisu sadržavali sve bitne elemente pisanog ugovora propisane ZNTP-om.

Naime, bitni elementi pisanog ugovora u smislu ZNTP-a su: cijena proizvoda i/ili način određivanja, odnosno izračuna cijene, kvaliteta i vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu, uvjeti i rokovi plaćanja pri čemu rok plaćanja ne može biti dulji 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda, odnosno 60 dana za ostale proizvode, uvjeti i rokovi isporuke, mjesto isporuke te trajanje ugovora.

Poslovanje između dobavljača i trgovaca uređeno nakon 7. prosinca 2017. kada je ZNTP stupio na snagu, moralo je biti sadržajno usklađeno s njegovim odredbama. To konkretno znači da se njihovo poslovanje uređeno nakon 7. prosinca 2017., moglo odvijati i u obliku ponude i prihvata ponude, ali samo ako su i ponuda i prihvat ponude bili u pisanom obliku i sadržavali sve naprijed navedene bitne sastojke ugovora, što ponude i prihvati ponuda između Plodina i njegovog dobavljača EKRO BV u razdoblju od 4. siječnja 2018. do 12. ožujka 2018. nisu sadržavali.

Nadalje, Plodine su u svim Kupoprodajnim ugovorima sklopljenim s dobavljačem svježeg mesa EKRO BV u razdoblju od 12. ožujka 2018. do 10. srpnja 2018., ugovarale rokove plaćanja od 60 dana, iako je bila riječ o svježem proizvodu za koji je ZNTP-om izričito propisano da rok plaćanja ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda. Štoviše, ne samo da su Kupoprodajnim ugovorima bili ugovoreni rokovi plaćanja duži od 30 dana, nego je utvrđeno da su Plodine u tom razdoblju plaćanje prema dobavljaču EKRO BV faktično izvršavale u rokovima dužim od 30 dana što je također povreda ZNTP-a.

Kako je riječ o teškim povredama ZNTP-a, za takve se povrede može izreći upravno–kaznena mjera do najviše 3.500.000,00 kuna.

AZTN je pri utvrđivanju visine upravno-kaznene mjere kao olakotne okolnosti uzeo u obzir činjenicu da su Plodine tijekom postupka surađivale s AZTN-om, da su opisane povrede kratko trajale (šest mjeseci) te da su 10. srpnja 2018. dostavile dokaz da su s EKRO BV sklopile novi ugovor usklađen s odredbama ZNTP-a i s ugovorenim rokom plaćanja od 30 dana.

Tako je AZTN, uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice konkretne povrede za dobavljače, kao i utvrđene olakotne okolnosti, Plodinama izrekao upravno-kaznenu mjeru od 1.008.000,00 kuna.

AZTN smatra da će se izrečenom upravno-kaznenom mjerom ostvariti cilj njezina izricanja u smislu odvraćanje ne samo Plodina kao prekršitelja, već i drugih trgovaca, otkupljivača i prerađivača od budućih povreda odredbi ZNTP-a.

Cjelovit tekst rješenja bez poslovnih tajni bit će objavljen na mrežnoj stranici AZTN-a.

Budući da je u konkretnom slučaju riječ o primjeni ZNTP-a kao potpuno novog propisa koji je u punoj primjeni tek godinu dana, s obzirom na to da je riječ o prvoj odluci i prvoj upravno-kaznenoj mjeri koju je AZTN izrekao primjenom toga prisilnog propisa, a naročito s obzirom na određene specifičnosti konkretnog slučaja, AZTN smatra korisnim ukazati na širu sliku u kojoj treba sagledati cilj i svrhu primjene odredbi ZNTP-a u praksi.

Prije svega, valja posebno naglasiti da je cilj i svrha ZNTP-a uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom. Konkretno, u odnosima dobavljača i trgovaca ZNTP osigurava jednak pravni položaj svih kategorija dobavljača, neovisno o tome je li riječ o domaćim ili inozemnim dobavljačima, što je došlo do izražaja upravo u predmetnom postupku.

Osim toga, cilj zakonodavca bio je i zaštita poštenih trgovačkih praksi u odnosu na sve dobavljače, bez obzira na njihovu veličinu.

Svako drugačije tumačenje bi dovelo do diskriminacije dobavljača prema njihovoj veličini, ali i apsurdne situacije u kojoj bi trgovci s dobavljačima čiji su prihodi isti ili veći od njihovih mogli primjenjivati prakse koje su ZNTP-om propisane kao nepoštene, odnosno prema vlastitom nahođenju, zaobilaziti primjenu ZNTP-a. Time bi posredno bili oštećeni svi ostali, a naročito mali i srednji dobavljači.

Tako bi veliki dobavljači bili u mogućnost trgovcima ponuditi „povoljnije“ uvjete od onih koje to mogu mali ili srednji. Primjerice, mogli bi poslovati bez pisanog ugovora, s dužim rokovima plaćanja, s mogućnošću neograničenog povrata isporučenih, a neprodanih proizvoda i slično. Nasuprot tome, budući da mali i srednji dobavljači ne bi mogli ponuditi takve uvjete te bi morali poslovati u skladu s odredbama ZNTP-a, trgovci bi imali snažan interes sklapati ugovore s pretežito velikim i/ili inozemnim dobavljačima.

U konkretnom slučaju se Plodine u poslovnim odnosima s nizozemskim dobavljačem EKRO BV nalaze u ulozi trgovca, koji od tog dobavljača kupuje svježe meso koje plasira na tržište Republike Hrvatske.

Unatoč činjenici da EKRO BV na europskoj razini ostvaruje veći ukupni prihod od Plodina, AZTN je u postupku utvrdio da Plodine, u smislu odredbi ZNTP-a, ipak imaju značajnu pregovaračku snagu. 

Naime, ZNTP ni na koji način ne stavlja u razmjer prihodovni cenzus trgovca i prihodovni cenzus dobavljača, niti određuje bilo kakve okvire ili razrede prema tržišnoj ili prihodovnoj snazi dobavljača u odnosu na trgovca. Jednako tako, ZNTP ne određuje niti bilo koje druge kriterije na temelju kojih bi, zbog bilo kojeg razloga ili značajki dobavljača, bilo moguće isključiti primjenu ZNTP-a.

Pored toga, neovisno o tržišnoj snazi EKRA BV na svjetskom tržištu, sama činjenica da Plodine imaju ugovore s velikim brojem dobavljača svježeg mesa, kako domaćih tako i inozemnih, upućuje na zaključak da EKRO BV ni u kom slučaju nije neizbježan trgovački partner Plodinama, odnosno da Plodine kao trgovac nisu u značajnoj mjeri ovisne o poslovanju s EKROM BV., budući da udjel tog dobavljača u prodaji mesa Plodinama nije značajan.

Tijekom postupka Plodine su iznijele stajalište da na njihove poslovne odnose s EKROM BV, u smislu odredbi Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (dalje: Uredba Rim I) u konkretnom slučaju nema mjesta primjeni ZNTP-a, već treba primijeniti nizozemsko pravo.

ZNTP je prisilan propis. Stoga sudionici u pravnom prometu ne mogu svoje obvezne odnose uređivati suprotno prisilnim propisima. Konkretni postupak je vođen po pravilima upravnog postupka koji je AZTN, radi zaštite javnog interesa, pokrenuo i vodio po službenoj dužnosti. Uvidom u navedenu  Uredbu Rim I (članak 1. stavak 1.) utvrđeno je da se ta uredba primjenjuje na ugovorne obveze u građanskim i trgovačkim stvarima u situacijama kada postoji sukob zakona. Međutim, istodobno se izrijekom isključuje primjena navedene uredbe na porezne, carinske ili upravne stvari. Stoga se, u ovoj upravnoj stvari, primjena odredbi ZNTP-a kao prisilnog propisa u konkretnim poslovnim odnosima Plodina s EKROM BV ni na koji način  ne može isključiti.