Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN objavljuje dopunjenu listu prioriteta u radu za 2024. godinu

Misija Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je osigurati i doprinijeti nesmetanom funkcioniranju tržišta za potrošače, poduzetnike i gospodarstvo u cjelini kroz učinkovito tržišno natjecanje otklanjanjem zapreka koje su nastale ili mogu nastati ograničavanjem tržišnog natjecanja. Ova misija AZTN-a provodi se u interesu svih sudionika na tržištu i temelji se na načelima tržišne ekonomije i slobodnog tržišnog natjecanja. Pritom AZTN postupke vodi primjenom nacionalnog propisa (Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, dalje: ZZTN), ali i paralelno primjenom EU prava, odnosno članka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU-a (dalje: UFEU). Ujedno je  misija AZTN-a i prepoznavanje, otklanjanje te sankcioniranje postupanja koja predstavljaju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom, kao i u jačanju gospodarske kulture uspostavljanjem uvjeta jednakopravnosti i ravnoteže u poslovnim odnosima između svih sudionika u lancu opskrbe hranom. Pri određivanju prioriteta u radu AZTN će djelovati u odnosu na ona postupanja koja imaju najviše učinka na razvoj konkurencije na tržištu i pozitivan učinak na inovacije, produktivnost i otpornost tržišta kroz tržišno natjecanje. Svrha određivanja provedbenih prioriteta je:

-učinkovita i ekonomična upotreba resursa u postupanju po zaprimljenim inicijativama i drugim podnescima,

-odbacivanje inicijative ako njezin sadržaj nije prioritet u provedbi

– dostatnost resursa AZTN-a za učinkovito postupanje

-vjerojatnost pozitivnog učinka na tržište djelovanjem AZTN-a

-postojanje druge alternative osim postupanja AZTN-a

-strateški značaj postupanja sukladan s ciljevima i strategijom AZTN-a

U svrhu daljnjeg ostvarenja ove misije i njezinih ciljeva i zakonske ovlasti AZTN-a da odredi prioritete u svom radu i u slučaju kada zaprimi inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, AZTN će se uz rješavanje tekućih predmeta u svom radu u 2024. godini posebno usmjeriti na slijedeće prioritete i tržišta:

 

OTKRIVANJE I SANKCIONIRANJE TEŠKIH POVREDA PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA:

ZABRANJENI HORIZONTALNI SPORAZUMI-KARTELI

Sklapanje zabranjenih horizontalnih sporazuma predstavlja najteže povrede tržišnog natjecanja, neovisno o tržišnom udjelu sudionika sporazuma, i stoga se kao prioriteti u radu određuju sve povrede navedene u članku 8. st. 1. ZZTN-a odnosno utvrđivanje cijena, ograničavanje ili nadziranje proizvodnje, tržišta, tehnološkog razvoja ili ulaganja i podjelu tržišta ili izvora nabave, primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima i uvjetovanje sklapanja ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora.

 

Karteli-zabranjeni horizontalni sporazumi između poduzetnika koji su konkurenti i kojima oni dogovaraju cijene ili druge parametre tržišnog natjecanja, dijele tržišta, međusobno si dodjeljuju kupce ili lokacije na kojima će prodavati svoje proizvode ili usluge, dogovaraju rabate, definiraju opseg proizvodnje i čitavu djelatnost kojom se bave, dogovaraju svoje ponašanje i uvjete koje će postaviti u postupcima javne nabave, pa tako zatvaraju tržište za nove konkurente, predstavljaju najtežu povredu prava tržišnog natjecanja koje nanosi najveću štetu gospodarstvu i potrošačima i društvu u cijelosti. Karteli dižu cijene roba i usluga iznad cijene koja bi bila u uvjetima konkurentskog ponašanja poduzetnika pa potrošači odabiru ili da neće platiti višu cijenu proizvoda i usluga obuhvaćenih kartelom ili ipak plaćaju taj proizvod ili uslugu koji žele i time nesvjesno prebacuju dobit na sudionike kartela. U raznim međunarodnim studijama koje istražuju negativan učinak kartela na cijene utvrđeno je kako karteli u prosjeku vode do povećanja cijena u iznosu 15-30 posto, a ponekad i do 50 posto. Stoga je primarni fokus AZTN-a i dalje na otkrivanju i sankcioniranju ovih najtežih povreda prava tržišnog natjecanja. Iako je u proteklim razdobljima otkriveno više kartela na različitim mjerodavnim tržištima (auto škole, autobusni prijevoz, komunalne usluge, dostava hrane za pučke kuhinje), postoji nekoliko predmeta kartela u tijeku koji će tijekom ove godine biti prioritet u rješavanju AZTN-a.

Također, na tržištu RH sigurno postoji još niz kartela u praksi koje je tek potrebno otkriti i u provedenom postupku dokazati njihovo djelovanje. Stoga je za učinkovitiju provedbu ovih postupaka nužno ojačati postojeće resurse i alate AZTN-a, kao i uvesti neke nove.

Zato AZTN u 2024. godini planira jače promovirati značaj pokajnika za otkrivanje kartela i potaknuti prijave pokajnika. Pokajnik je poduzetnik- sudionik kartela koji prvi pristupi AZTN-u prijavi kartel i podnese dokaze o tom kartelu. Pokajnik može dobiti potpuno oslobođenje od kazne, odnosno svaki prvi slijedeći poduzetnik koji pristupi s relevantnim dokazima može dobiti odgovarajuće umanjenje kazne. Navedenim instrumentom otkriveni su najveći karteli od EK u posljednjih petnaestak godina. Odgovarajućim promotivnim aktivnostima o pokajnicima će se podsjetiti poduzetnike na ovaj instrument i potaknuti ih da dostave prijave kartela AZTN-u.

Slično tome, AZTN će poduzetnike protiv kojih se već vodi postupak utvrđivanja zabranjenih sporazuma podsjetiti i na mogućnost sklapanja nagodbe slijedom koje se postupak brže dovršava, a poduzetnici koji su sklopili nagodbu s AZTN-om mogu dobiti daljnje umanjenje kazne od 10 do 20 posto koje ne isključuje umanjenje po osnovi pokajnika. Nadalje, s ciljem da AZTN dođe do što više saznanja o mogućim povredama tržišnog natjecanja, primarno zabranjenim horizontalnim sporazumima između poduzetnika, tijekom ove godine uvest će još jedan novi alat-digitalnu on line anonimnu prijavu trećih strana (anonimni zviždači) putem koje će svatko anonimno moći prijaviti zabranjene sporazume putem web stranice AZTN-a uz odgovarajuće mjere zaštite anonimnosti za takve prijavitelje.

SUZBIJANJE KARTELA U JAVNOJ NABAVI

Nadalje, u ovom dijelu prioriteta koji se odnose na suzbijanje i otkrivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika, poseban naglasak bit će stavljen na zabranjene sporazume u postupcima javne nabave kao osobito štetne za potrošače i gospodarstvo. U tom smislu nastavit će se korisna suradnja s resornim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja koje je dalo pristup stručnjacima AZTN-a u elektronski glasnik javne nabave kao i s Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). U svrhu pravovremenog prepoznavanja mogućeg zabranjenog dogovora između ponuditelja na natječajima u postupcima javne nabave provodit će se edukacije naručitelja u suradnji s DKOM-om kao i sa drugim institucijama, te kroz provedbu projekta s OECD-om, Europskom komisijom i nekoliko država članica EU.

Upravo radi ostvarivanja ovoga prioriteta AZTN je između ostaloga i osnovao novi Odjel za digitalna pitanja i forenziku, te će u svrhu lakšeg pretraživanja glasnika javne nabave i drugih dokumenata radi otkrivanja zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave stručnjaci AZTN-a iz navedenog Odjela za digitalna pitanja posvetiti pažnju izradi i korištenju algoritama koji bi pomogli u bržem otkrivanju određenih sumnjivih obrazaca postupanja.

ZABRANJENI VERTIKALNI SPORAZUMI

Osim zabranjenih horizontalnih sporazuma, i vertikalni sporazumi između poduzetnika koji nisu konkurenti, a  koji sadrže teška ograničenja tržišnog natjecanja (kao što su ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda ili ograničavanje međusobne opskrbe između distributera unutar selektivne distribucije) i zabranjene obveze u vertikalnim sporazumima (obveza kupca da ne kupuju konkurentne brandove, tj. “obveza nekupovanja od konkurencije” ili “obveza nenatjecanja” u neograničenom trajanju ili trajanju dulje od pet godina) iz Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma također predstavlja prioritet u postupcima. Pritom će se kao prioritet promatrati vertikalni sporazumi između malih, srednjih i velikih poduzetnika, dok će se izostaviti sporazume između mikro poduzetnika.

ZLOUPORABE VLADAJUĆEG POLOŽAJA

Drugo značajno područje utvrđivanja zabranjenih postupanja poduzetnika odnosi se na zlouporabe vladajućeg položaja. AZTN će tijekom ove godine dovršiti ranije započete predmete zlouporaba vladajućeg položaja te provoditi prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnim tržištima u odnosu na koja tijekom godine zaprimi inicijative za pokretanje postupaka odnosno gdje postoji sumnja da određeni poduzetnik zlorabljuje svoju tržišnu snagu. Pritom će kao prioritetna tržišta i postupanja biti ona koja su posebno značajna za potrošače i poduzetnici čije postupanje može značajno narušiti tržišno natjecanje. U tu svrhu će kao dodatni interpretativni alat AZTN koristiti i kriterijime iz Upute o provedbenim prioritetima Komisije u primjeni članka 82. Ugovora o EZ-u na postupanja poduzetnika u vladajućem položaju koja za posljedicu mogu imati zlouporabu u smislu isključivanja konkurenata s tržišta, te nove propise EU-a kao što je Obavijest EK o definiciji mjerodavnog tržišta za potrebe prava tržišnog natjecanja.

 

KONTROLA KONCENTRACIJA PODUZETNIKA

Osim navedenih prioritetnih područja suzbijanja najtežih povreda prava tržišnog natjecanja rad AZTN-a nastavit će se i u području ocjene koncentracija što je također značajan dio aktivnosti AZTN-a koji značajno doprinosi pozitivnim učincima na poslovnu zajednicu, potrošače i hrvatsko gospodarstvo. AZTN ocjenjuje unaprijed da određeni poduzetnici ne postanu preveliki na tržištu kao rezultat koncentracija. Drugim riječima, ocjenom koncentracija se štiti tržište od negativnih učinaka i sprječavanje da poduzetnici koji se spajaju, pripajaju ili postaju novi poduzetnik da jednostrano određuju cijene, umanjuju kvalitetu svojih proizvoda i usluga ili guše inovacije. U tom smislu, posebna pažnja se usmjerava na sektor maloprodaje prehrambenih proizvoda i mješovite robe i medijski sektor. U postizanju učinkovite provedbe u području ocjene koncentracija, AZTN prati razvoj i izmjene postojećih EU propisa kao što je Uredba o ocjeni koncentracija poduzetnika, kao i prioritetne teme u EU provedbi kao što su npr. ubojite koncentracije.

 

FOKUS NA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I TURISTIČKI SMJEŠTAJ

 

Uz usmjerenost na gore navedena područja primjene s naglaskom na suzbijanje teških povreda prava tržišnog natjecanja, rad AZTN-a u ovoj će se godini posebno usmjeriti na dva tržišta, i to na tržište elektroničkih komunikacija i komunikacijskih usluga te tržište hotelskog smještaja, ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa hotel i tržište ugostiteljske djelatnosti smještaja i prehrane gostiju u smještajnim objektima tipa kamp. Potreba za specifičnim fokusom na sektor elektroničkih komunikacija proizlazi kako iz većeg broja predmeta zadnjih godina u kojima je AZTN utvrđivao više vrsta povreda na tržištu telekomunikacija, tako i iz činjenice dinamičnog razvoja ovoga tržišta što se nastavlja i u 2024. godini. S druge strane, polazeći od značaja hotelskog smještaj za tržište Republike Hrvatske kao turističke zemlje, te s obzirom na činjenicu povećane dinamike prijava ocjena koncentracija na tržištu pružanja usluga hotelskog smještaja i samu strukturu tržišta koja je značajnije koncentrirana na lokalnim segmentima nacionalnog tržišta RH i otvaranje novih kanala prodaje smještaja putem digitalnih platformi, AZTN će pojačano promatrati odnose na tom tržištu i sveobuhvatnije pristupiti ocjenama koncentracija u tom sektoru, pratiti razinu koncentriranosti na tom tržištu u pojedinim područjima RH. Također, AZTN će nadzirati i segment prodaje hotelskog smještaja putem digitalnih platformi radi uklanjanja zapreka i intenziviranja tržišnog natjecanja između različitih kanala prodaje i unutar pojedinih kanala prodaje. Prioritet AZTN-a je nadzirati ona postupanja poduzetnika koja nisu predmet provedbe Akta o digitalnim tržištima.

 

DIGITALNA TRŽIŠTA

AZTN će baš na digitalnim tržištima imati od ove godine posebnu ulogu. Slijedom usvajanja EU Akta o digitalnim tržištima koji uređuje nadzor postupanja tzv. nadzornika pristupa (velikih digitalnih platformi) i za čiju provedbu je nadležna isključivo EK, pojedina nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja EU država članica imaju određenu koordinativnu ulogu. Tako je usvajanjem Uredbe o provedbi Akta o digitalnim tržištima iz studenog 2023. godine, AZTN  postao nadležno tijelo za provedbu Uredbe o provedbi Akta o digitalnim tržištima. Slijedom toga, AZTN će imati neke posebne obveze prema EK kao što je obavještavanje EK o namjeri pokretanja postupka protiv nadzornika pristupa u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, o svojim mjerama izvršavanja, uključujući dostavu svih informacija u vezi činjeničnih ili pravnih pitanja te povjerljivih informacija putem Europske mreže za tržišno natjecanje, podršku EK u vođenju postupaka protiv nadzornika pristupa. Stoga će i u ovom dijelu nove nadležnosti AZTN-a praćenja digitalnih tržišta biti potrebno jačati njezine kapacitete i dalje se educirati u ovom području. AZTN će i tijekom 2024. godine nastaviti pratiti razvoj u ovom području, osobito odnos digitalnih tržišta, tržišnog natjecanja i umjetne inteligencije.

STRUČNA MIŠLJENJA NA ZAKONE I DRUGE PROPISE

Značajna aktivnost AZTN-a je davanje stručnih mišljenja na prijedloge propisa i na važeće propise te ukazivanjem na potrebu izmjene postojećih propisa i nacrta propisa koji nisu u potpunosti sukladni pravu tržišnog natjecanja. U ovom dijelu prioritet će biti praćenje zakonodavstva u dijelu profesionalnih usluga, komora i davanja mišljenja na moguće zapreke.

PROMICANJE ZNAČAJA PRAVA I POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA I TRANSPARETNOST RADA

Promicanje svijesti i znanja o tržišnom natjecanju također ostaje jedan od prioriteta pa će AZTN i dalje nastaviti provoditi sve aktivnosti usmjerene na promicanje znanja o tržišnom natjecanju i jačanja svijesti o značaju poštivanja propisa o tržišnom natjecanju držanjem edukacija o tržišnom natjecanju od strane stručnjaka AZTN-a za različite kategorije dionika-studente, regulatore, poduzetnike, udruženja poduzetnika i širu javnost uživo, putem webinara ili podcasta sa stručnjacima iz područja prava tržišnog natjecanja. Uz navedeno, planira se provoditi niz daljnjih promotivnih aktivnosti kao što su promotivni spotovi kojima bi se na jednostavan način pojasnili neki temeljni pojmovi u provedbi prava tržišnog natjecanja (karteli, pokajnici, nagodbe i sl.).

Jedan od značajnijih vidova promicanja značaja tržišnog natjecanja je kroz suradnju s različitim insitucijama pa će se u 2024. godini nastaviti dobra suradnja s tijelima javne i državne vlasti, znanstvenim ustanovama i srodnim regulatorima. U tom smislu će se razmotriti potpisivanje sporazuma o suradnji s regulatorima ili drugim institucijama s kojima isti još nije zaključen. Vezano uz to, ali i još važnije bit će tijekom ove godine provesti zajedničke aktivnosti iz već postojećih suradnji.

Primjerice, temeljem sklopljenih sporazuma o suradnji s Pravnim i Ekonomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu započet će se sa studentskom praksom u AZTN-u. U svrhu nastavka potpuno transparentog rada AZTN će i ove godine nastaviti s objavljivanjem svih odluka, mišljenja, godišnjih izvješća, istraživanja tržišta i drugih relevantnih dokumenata na svojoj web stranici. A putem poslovne mreže linkedin i elektronskog biltena izvještavat će i dalje o svojoj praksi, značajnijim događanjima i aktualnostima u području tržišnog natjecanja. Povezano s time, odnosi s medijima AZTN-a ostaju također prioritet u dijelu komunikacije s javnošću koji će se ostvarivati kroz otvorenost prema medijima, dijeljenje relevantnih informacija iz prakse i uzajamno povjerenje. Savjetovanje sa širom javnošću također može doprinejti boljem radu AZTN-a pa se u svrhu boljeg usmjeravanja resursa mogu provesti i konzultacije sa sudionicima na tržištu o tome što smatraju prioritetnim i potrebnim za rad AZTN-a.

SEKTORSKA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

U 2024. godini sukladno postojećim resursima, AZTN će provesti nekoliko sektorskih istraživanja tržišta. Primarno će se istražiti ona tržišta na kojima je najveći učinak na potrošače, stoga će AZTN i u 2024. godini provesti redovno istraživanje tržišta trgovine na malo mješovitom robom pretežno hranom i pićima koje provodi i prati već 20 godina i za koje je stvorena sveobuhvatna baza podataka o tom tržištu koja omogućuje kvalitetno praćenje pokazatelja stanja i koncentriranosti na samom tržištu maloprodaje u Republici Hrvatskoj. Komplementarno s istraživanjem tržišta maloprodaje, AZTN će tijekom 2024. godine provesti dodatno sektorsko istraživanje o uvjetima poslovanja između trgovaca i dobavljača u vertikalnom lancu opskrbe mješovitom robom, pretežno hranom, pićima u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog dodatnog istraživanja je bolje razumijevanje stanja i uvjeta na tržištu nakon razdoblja koje je bilo obilježeno inflatornim pritiscima općenito, a naročito u segmentima tržišta prodaje hrane i pića.

S obzirom na to kako propisi o medijima i elektroničkim medijima obvezuju nakladnike i pružatelje medijskih usluga na podnošenje prijava namjere provedbe koncentracija AZTN-u, AZTN će kao i u ranijim razdobljima tijekom 2024. provesti istraživanje tržišta tiska u RH i utvrđivanja bitnih pokazatelja o tom tržištu za 2023., a što omogućuje AZTN-u da raspolaže bazom podataka o tržištima naklade općeinformativnih dnevnika i tjednika. Predmetni segmenti tržišta naklade općeinformativnih dnevnika i tjednika posebni su bitni pri ocjeni koncentracija poduzetnika koje uključuju nakladnike medija.

AZTN prati i stanje na drugim mjerodavnim tržištima te je u slučaju “zabrinutosti” o efikasnom funkcioniranju nekog tržišta ili novonostalim okolnostima na tržištu koje utječu na tržišno natjecanje, ranije AZTN pokretao ciljana sektorska istraživanja. U slučaju pojave takvih okolnosti tijekom 2024. godine, AZTN će razmotriti i pokretanje dodatnih sektorskih istraživanja.

ZNTP-DALJNJA PROVEDBA ZAKONA TE USPOSTAVA, OSIGURANJEI ZAŠTITA POŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U ODNOSIMA KUPACA I DOBAVLJAČA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

U dijelu nadležnosti AZTN-a u području utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi između kupaca i dobavljača, prije svega će se u 2024. godini  započeti s primjenom izmijenjenog ZNTP-a. Nadalje, uz dovršetak tekućih predmeta neke od planiranih aktivnosti u području ZNTP-a uključuju: provođenje istraživanja tržišta otkupa mandarina, s ciljem utvrđivanja jesu li otkupljivači mandarina u dolini Neretve uskladili svoje ugovore, opće uvjete poslovanja i način poslovanja, s odredbama ZNTP-a. Od drugih aktivnosti, planirano je okončanje upravnih postupaka pokrenutih kao rezultat istraživanja tržišta poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, u okviru kojeg se ispituje jesu li kupci (prije svega trgovci u maloprodaji) uskladili svoje ugovore i način poslovanja poslovanje s odredbama ZNTP-a. Naime, istraživanjem su obuhvaćena 22 trgovca u maloprodaji, protiv nekih trgovaca su pokrenuti postupci dok u odnosu na neke kupce nije utvrđeno postojanje indicija za pokretanje upravnih postupaka po službenoj dužnosti pa su (neupravni) predmeti zatvoreni. U odnosu preostalih kupaca – trgovaca u maloprodaji ispitivanja se i dalje provode u okviru neupravnih predmeta te će, ako se utvrde dostatne indicije, u 2024. godini biti pokrenuti upravni postupci. Također, u 2024. se planira okončati i započeto istraživanje tržišta otkupa pšenice kojim su obuhvaćena četiri otkupljivača pšenice kako bi se utvrdilo postojanje indicija da je pojedini kupac – otkupljivač pšenice u odnosu na pojedini konkretni poslovni odnosno povrijedio odredbe ZNTP-a, i u tom slučaju će se pokrenuti upravni postupak. Pored opisanoga, a s obzirom na to da je usvojena druga novela ZNTP-a očekuje se da će u ovoj, 2024. godini, uz odgovaranje na pitanja adresata ZNTP-a u vezi s njegovom primjenom, AZTN postupati i na temelju predstavki i obavijesti o mogućem postupanju kupaca koje bi bilo protivno odredbama ZNTP-a. Ispitivanja usklađenosti poslovanja kupaca poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s odredbama ZNTP-a, provest će se na godišnjoj razini u odnosu na druge kupce poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji su također dionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima; primjerice distributivni dio lanca, ugostitelji i slično. Naposlijetku, u drugoj polovini godine kao prioritet u promicanju znanja i u području zabrane nepoštenih trgovačkih praksi organizirat će se konferencija na kojoj će se raspraviti aktualnosti iz ovoga područja, uz regionalni sastanak zemalja čija nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u svojoj nadležnosti imaju i ZNTP.

OECD PREDPRISTUPNI PREGOVORI I MEĐUNARODNA SURADNJA

U području međunarodne suradnje u kojoj je AZTN dosta aktivan, kao prioriteti izdvajaju se redovna suradnja i aktivnosti u okviru Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN) te predpristupni pregovori za ulazak RH u OECD. U ovom dijelu glavni prioritet AZTN-a bit će ispunjenje ključnih preporuka OECD-ovog Odbora za tržišno natjecanje nužnih za nastavak pregovora u ovom dijelu. U tu svrhu AZTN će provesti sve potrebne radnje kako bi se navedene prioritetne preporuke ispunile, a nastavit će i redovno sudjelovanje u Odboru za tržišno natjecanje OECD-a kao i zajedničke projekte. Dodatni važan segment međunarodne suradnje je redovna suradnja i aktivnosti u okviru europske mreže provedbenih tijela za pitanja nepoštenih trgovačkih praksi (UTP Enforcement Network).

LJUDSKI POTENCIJALI-JAČANJE I EDUKACIJE

Kontinuirani prioritet ostaje daljnje jačanje kadrova i potreba za zapošljavanje u AZTN-u novih radnika uz potrebne interne reorganizacije radi raspodjele posla koja odgovara utvrđenim prioritetima. Kako bi AZTN ostvario sve zadane prioritetne ciljeve tijekom tekuće godine nužno je ulagati u svoje kadrove, pa jedan od kontinuiranih prioriteta ostaje edukacija i stručno usavršavanje stručnjaka iz AZTN-a koja će se osigurati u okviru raspoloživih financijskih sredstava Agencije. Navedeno se već provodi, primjerice putem sklapanja sporazuma o suradnji s Akademijom za europsko pravo (ERA) početkom ove godine slijedom kojeg će se uz umanjenu kotizaciju djelatnici AZTN-a moći sudjelovati na njihovim edukacijama, pa je već planirano sudjelovanje na dva seminara (primjena članka 102. UFEU-a i vertikalna ograničenja u sporazumima).

 

Zaključno, navedena prioritetna područja djelovanja AZTN-a određena su u svrhu učinkovitijeg rada i racionalnog usmjeravanja resursa AZTN-a, međutim određena doza fleksibilnosti je potrebna kako bi se moglo reagirati na neke nepredviđene razvoje ili događaje na tržištu koja se mogu pojaviti tijekom godine, a koja mogu zahtijevati postupanje od strane AZTN-a s ciljem održavanja tržišnog natjecanja na tržištu RH.

 

Preuzmite tekst u pdf formatu