Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN prihvatio preuzimanje obveza Hrvatskih šuma d.o.o. u predmetima utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma i zlouporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je rješenjem od 20. srpnja 2023. okončala postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. (dalje u tekstu: Hrvatske šume) i Hrvatske gospodarske komore, Udruženja drvno-prerađivačke industrije (dalje u tekstu: Udruženje) prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova koje su samoinicijativno predložile Hrvatske šume.

Hrvatske šume su se obvezale da neće primjenjivati odredbu članka 11.2. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca od 15.12.2017. i odredbu članka 9.2. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva od 20. travnja 2018., te će isključiti Udruženje drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iz donošenja odluka i sastanaka Povjerenstva na kojima se raspravlja i odlučuje o prigovorima kupaca Hrvatskih šuma u vezi prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma. Odlučivanje je u isključivoj nadležnosti uprave društva Hrvatske šume, uzimajući u obzir rad i zapažanja stručnih službi Hrvatskih šuma.

Također, u sklopu Hrvatskih šuma osnovano je Povjerenstvo za praćenje prodaje drvnih sortimenata putem javnih poziva koje je nadležno odlučivati o prigovorima kupaca vezanim za moguće nepravilnosti u prodaji drvnih sortimenata putem javnih poziva Hrvatskih šuma.

Osim toga, Hrvatske šume su se obvezale da će u roku od tri (3) mjeseca, odnosno do 13. rujna 2023. uvesti poseban program izobrazbe (edukacije) o propisima o tržišnom natjecanju i to kako za rukovoditelje tako i za zaposlenike koji prilikom obavljanja poslova svog radnog mjesta dolaze u potencijalni doticaj s tržišnim natjecanjem u bilo kojem segmentu. Navedeni program izobrazbe (edukacije) uključivao bi: izradu Priručnika u vezi zaštite tržišnog natjecanja za sve zaposlene, internu edukaciju ključnih osoba koje sudjeluju u radu Povjerenstva za praćenje prodaje drvnih sortimenata putem javnih poziva te ostalih ključnih osoba koje obavljaju komercijalne poslove društva u vidu seminara u vezi temeljnih postulata i instituta tržišnog natjecanja, praktičnom provođenju propisa te eventualnim izmjenama relevantnih propisa, te određivanje i imenovanje osobe koju bi radnici bili dužni kontaktirati u slučaju da imaju osnovanu sumnju da bi pojedino postupanje ili nepostupanje moglo imati utjecaj na (ne)usklađenost s propisima o tržišnom natjecanju. Temeljem navedenog rješenja Hrvatskim šumama je naređeno da do 13. rujna 2023. dostave AZTN-u Program izobrazbe (edukacije) o propisima o tržišnom natjecanju s uključenim Priručnikom u vezi zaštite tržišnog natjecanja.

AZTN je postupak protiv Hrvatskih šuma i Udruženja pokrenuo po službenoj dužnosti 14. travnja 2022., na inicijativu poduzetnika Massive Panels d.o.o., radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog vertikalnog sporazuma na mjerodavnom tržištu distribucije drvnih sortimenata.

U postupku pred AZTN-om bilo je potrebno utvrditi jesu li navedeni poduzetnici u provedbi Pisma razumijevanja od 15. prosinca 2017. sklopili zabranjeni vertikalni sporazum u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a što bi moglo imati za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja.

Naime, u članku 11.2. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca od 15. prosinca 2017. je određeno da se formira Povjerenstvo za provedbu Pisma razumijevanja radi njegove operativne provedbe, a sastoji se od po dva člana predstavnika svake strane potpisnice sporazuma.

U konkretnom slučaju bila je sporna provedba navedene odredbe članka 11.2. Pisma razumijevanja, odnosno sudjelovanje članova Povjerenstva iz redova Udruženja i drugih članova Udruženja koji nisu u Povjerenstvu, neovisno o tome sudjeluju li u donošenju odluka ili ne, na sastancima Povjerenstva na kojima se raspravlja i odlučuje o prigovorima kupaca Hrvatskih šuma koji su njihovi direktni konkurenti.

Hrvatske šume su samoinicijativno predložile preuzimanje obveza nakon pokretanja postupka, a prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku kako bi se otklonili mogući negativni učinci njezinog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje te rok unutar kojeg će predloženo izvršiti.

Prijedlog Hrvatskih šuma predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima koje bi eventualno postupanje zbog kojega je postupak pokrenut protiv Hrvatskih šuma moglo imati na tržišno natjecanje, te dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, bez dugotrajnog vođenja postupka.

Nakon izvršenja mjera od strane Hrvatskih šuma nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.

AZTN je prihvatio mjere, uvjete i rokove koje su predložile Hrvatske šume budući da ih je ocijenio dostatnim radi otklanjanja mogućih negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.

Budući da je u konkretnom slučaju postupak bio pokrenut i protiv Udruženja, AZTN je donio odluku o obustavi postupka protiv Udruženja budući da prihvaćanjem mjera predloženih od Hrvatskih šuma ne postoje zakonske pretpostavke za  daljnje vođenje postupka protiv Udruženja.

Cjelovit tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici­­­­­­­:

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads//2023/08/sporazum-rjesenje-za-Narodne-novine.pdf

Također, u drugom je predmetu rješenjem od 20. srpnja 2023. AZTN također okončao postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Hrvatskih šuma prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova koje je samoinicijativno predložio taj poduzetnik.

Hrvatske šume su se obvezale da će prema svojim kupcima – poduzetnicima koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenta na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora, primjenjivati jednake, jasne i transparentne uvjete, a o čemu će skrbiti Ured uprave društva, u skladu s Programom zaštite tržišnog natjecanja.

Osim toga, Hrvatske šume su se obvezale da će na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje provoditi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma za svaku nadolazeću godinu.

Također Hrvatske šume su se obvezale da će u roku od tri (3) mjeseca, odnosno do 6. rujna 2023.  donijeti Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja kojega će u istom roku dostaviti i AZTN-u.

Naime, AZTN je po službenoj dužnosti, 7. listopada 2021., na inicijativu poduzetnika Massive Panels d.o.o. pokrenuo postupak protiv poduzetnika Hrvatske šume, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu distribucije drvnih sortimenata.

U postupku je bilo potrebno utvrditi jesu li Hrvatske šume primjenjivale nejasne, netransparentne i nejednake uvjete prema poduzetnicima koji su međusobni konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenata na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora i jesu li time počinile zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Hrvatske šume su samoinicijativno predložile preuzimanje obveza nakon pokretanja postupka, a prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku kako bi se otklonili mogući negativni učinci njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje te rok unutar kojega će predloženo izvršiti.

Prijedlog Hrvatskih šuma predstavlja dobrovoljnu mjeru i razmjeran je mogućim negativnim učincima koje bi eventualno postupanje zbog kojega je postupak pokrenut protiv Hrvatskih šuma moglo imati na tržišno natjecanje, te dovodi do bržeg uspostavljanja tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu, bez dugotrajnog vođenja postupka.

Nakon izvršenja mjera od strane Hrvatskih šuma nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.

AZTN je prihvatio mjere, uvjete i rokove koje su predložile Hrvatske šume budući da ih je ocijenio dostatnim radi otklanjanja mogućih negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja.

Cjelovit  tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici­­­­­­­:

https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads//2023/08/rjesenje-zlouporaba-za-Narodne-novine.pdf