Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN u smislu ZNTP-a nije nadležan za nadzor nad pravilnosti deklariranja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

S obzirom na nedavne napise i navode iz medija, koji pozivaju Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) na poduzimanje radnji i mjera u situacijama postojanja sumnji o tome da se na prodajnim mjestima dućana i u nekim trgovačkim lancima pojavljuju, odnosno nude i prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, koji iako deklarirani kao proizvodi hrvatskog podrijetla, to navodno nisu, potrebno je razjasniti sljedeće.

AZTN nije nadležan za provođenje nadzora nad ispravnosti deklaracije proizvoda, što se u nastavku detaljno pojašnjava.

AZTN je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09. i 80/13., dalje: ZZTN) i Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom („Narodne novine“, br. 117/17., dalje: ZNTP) te ostalim podzakonskim aktima neophodnima za njihovu provedbu.

U odnosu na opseg ovlasti AZTN-a, koje proizlaze iz ZNTP-a, kao prisilnog propisa, čiji su cilj i svrha prije svega uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom, treba ukazati da je AZTN u okviru konkretnih upravnih postupka i postupka propisanog ZNTP-om ovlašten utvrđivati činjenice i okolnosti vezane uz utvrđivanje propisane visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača te voditi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, kao i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima. Na temelju utvrđenih svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih kako uz način sklapanja ugovora, tako i cjelokupan sadržaj ugovora, AZTN će u svakom konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Pri tome, treba ukazati da ZNTP predviđa „zatvoren“, odnosno točno određen broj nepoštenih trgovačkih praski uređenih odredbama članka od 4. do 12. ZNTP-a, što znači da je prilikom ispitivanja jesu li trgovci, otkupljivači i/ili prerađivači iskoristili značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praski, AZTN ograničen samo na prakse strogo određene navedenim odredbama ZNTP-a.

Potrebno je naglasiti da AZTN nema ovlasti inspekcijskih službi Državnog inspektorata, niti instrumentarij koji tim službama stoji na raspolaganju.

Označavanje proizvoda prvenstveno spada u domenu Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14., 110/15., 14/19. dalje ZZP), kojim je „označavanje“ definirano kao navođenje bilo koje riječi, podataka, trgovačkih naziva, žiga, slikovnog prikaza ili simbola koji se odnose na proizvod, a nalazi se na proizvodu, ambalaži, obavijesti, etiketi ili privjesnici koji prate ili se odnose na taj proizvod (članak 5. točka 11. ZPP-a).

U odnosu na označavanje hrane, dakle poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao specifične, proizvodno i tržišno osjetljive vrste robe, primjenjuju se odredbe: Zakona o informiranju potrošača o hrani („Narodne novine“, br. 56/13., 14/14., 56/16., 32/19., dalje: ZIPH), Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (SL L 327, 11. 12. 2015.) (dalje: Uredba (EU) 2015/2283) i Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani („Narodne novine“, br. 15/18., 114/18., dalje: Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283).

Upravni nadzor nad provedbom ZIPH-a provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu (Ministarstvo poljoprivrede), dok je Državni inspektorat nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola prema odredbama toga zakona (članak 5. ZIPH-a).

U odnosu na Uredbu (EU) 2015/2283 i Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283, tijelo nadležno za vođenje politike u području nove hrane te za provedbu upravnih i stručnih poslova je ministarstvo nadležno za zdravstvo, dok je Državni inspektorat tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola u području nove hrane (članak 5., u vezi s člankom 10. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283).

Jasno razgraničavanje nadležnosti između tijela državne uprave i AZTN-a te svijest adresata o ovlaštenjima koje imaju nadležne inspekcijske službe Državnog inspektorata s jedne strane i AZTN-a s duge strane, bitno je između ostalog i radi promptnog reagiranja tijela državne uprave i AZTN-a na povrede zakona i dobrih trgovačkih običaja, sve u cilju otklanjanja istih i uspostave zdrave klime u gospodarsko – pravnom prometu.

Slijedom svega iznesenoga, a posebno uzimajući u obzir strogo propisane ovlasti AZTN-a u provedbi ZNTP-a, AZTN nije ovlašten ispitivati, ni sankcionirati situacije u kojima postoji sumnja i/ili je utvrđeno da bi pojedini poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi bili pogrešno deklarirani i kao takvi nuđeni i prodavani u maloprodaji. U tom smislu, AZTN ni na koji način nije ovlašten provoditi nadzor nad ispravnosti deklaracije proizvoda.