Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN utvrdio ispunjenje svih mjera iz rješenja o uvjetno dopuštenoj koncentraciji GRAND AUTOMOTIVE LLP I RENAULT/NISSAN

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) usvojila je Drugo završno izvješće Povjerenika BDO Croatia d.o.o. o provedbi mjera i uvjeta određenih rješenjem o uvjetno dopuštenoj koncentraciji poduzetnika Grand Automotive LLP i Renault/Nissan od 9. kolovoza 2022., koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno natjecanje.

AZTN je svojim rješenjem uvjetno dopustio koncentraciju i usvojio predložene mjere i odredio praćenje ispunjavanja mjera i poslovanja sudionika koncentracije a koje obuhvaća poslovanje između samih sudionika koncentracije i sudionika u distributivnom lancu, ovlaštenih i neovlaštenih servisera.

Mjere koje je temeljem rješenja AZTN-a morao izvršiti poduzetnik Grand Automotive su u suštini tzv. bihevioralne mjere koje su imale za cilj u potpunosti, trajno i u razumno kratkom roku ukloniti eventualni negativni utjecaj na tržištu servisiranja motornih vozila.

Naime, AZTN je prilikom ocjene koncentracije istaknuo da bi navedena mogla imati negativne učinke na tržišno natjecanje primarno u vidu negativnih učinaka na neovisne servisere, a s obzirom na sektorsku specifičnost djelatnosti sudionika koncentracije te utjecaja ovlaštenih uvoznika i distributera na mogućnost natjecanja neovisnih servisera, na što je Povjerenik stavio poseban naglasak.

Temeljem odobrenja AZTN-a u ovom postupku, BDO Croatia je preuzeo ulogu Povjerenika kako bi nadzirao provedbu predloženih mjera od strane sudionika koncentracije, a od strane AZTN-a usvojenih mjera, koje imaju za cilj otklanjanje eventualnih negativnih učinaka na tržišno natjecanje na tržištu servisiranja motornih vozila.

AZTN naglašava da je svrha izvješća nadzor Povjerenika i AZTN-a nad provedbom mjera i uvjeta u za to predviđenim rokovima iz odluke AZTN-a koja je vezana uz trajanje uvjetno odobrene koncentracije Grand Automotive LLP i Nissan/Renault.

Radi navedenog je BDO Croatia u svojoj ulozi provjeravao hoće li se pojedina mjera moći provesti u zadanom vremenu i s jasno vidljivim, željenim i očekivanim učinkom, kao i hoće li novo stanje na tržištu servisiranja motornih vozila, koje je uspostavljeno nakon uspješno provedene mjere, biti dugoročno održivo. Također, nužno je bilo utvrditi i hoće li provedba predmetnih mjera spriječiti nastup neželjenih odnosno štetnih učinaka na tržišno natjecanje.

Povjerenik BDO Croatia je temeljem vlastite metodologije izvršio nadzor nad postupanjem sudionika koncentracije u izvršenju uvjeta i mjera iz navedenog rješenja putem Početnog, Prvog i Drugog završnog izvješća, te je mišljenja da su se uvjeti i mjere u promatranom razdoblju poštivali pri čemu je iznio i vlastite preporuke za provođenje navedenih, te je tijekom trajanja koncentracije vršio nadzor postupanja sudionika u svezi provođenja mjera i uvjeta i o tome podnio navedena izvješća kako je određeno rješenjem.

Povjerenik je razmatrao sve relevantne čimbenike ključne za predmetne mjere uvijek imajući u vidu stanje na tržištu servisiranja motornih vozila, stanje tržišnog natjecanja na istom kao i veličinu i snagu ne samo sudionika koncentracije već svih tržišnih takmaca, posebice ovlaštene i neovlaštene servisere.

Prilikom provođenja ovog postupka kao jedan od važnijih problema s kojim se suočavaju neovisni serviseri se pokazao pristup specijalnim alatima, pristup tehničkim podacima potrebnim za servisiranje vozila, te u manjoj mjeri pristup originalnim rezervnim dijelovima. Također, u odnosu na krajnjeg potrošača jedna od bitnih mjera je implementacija teksta obavijesti u knjižicama vozila iz kojeg će potrošačima biti razvidno da se popravci ne-jamstvenih dijelova ne moraju obavljati u ovlaštenom servisu da bi se zadržalo jamstvo.

Provođenjem mjera, prema mišljenju Povjerenika, najveći pozitivan učinak ostvaren je u odnosu na mogućnost nesmetanog tržišnog natjecanja neovisnih servisera.

Povoljan utjecaj na tržišno natjecanje može se očekivati s obzirom da sada svi proizvođači nude neovisnim serviserima kraći i jeftiniji pristup podacima.

Na navedeni način je, prema utvrđenju i mišljenju Povjerenika, a u skladu s naloženim iz rješenja AZTN-a, uklonjena svaka pravna i stvarna zapreka pristupu alatima i tehničkim podacima ne samo neovisne servisere, već i bilo koju treću osobu.

U odnosu na ostale predložene, prihvaćene i ispunjene mjere, Povjerenik ima potrebu istaknuti da je upravo sinergijom svih prihvaćenih mjera postignuta multiplikacija pozitivnih učinaka na tržišno natjecanje te je poboljšan položaj neovisnih servisera u odnosu na ovlaštene servisere.

U odnosu na programski poslovni sustav distributera, njegovim je izmjenama jasno utvrđen položaj ovlaštenih servisera ali i uvoznika na predmetnom tržištu. Tako su utvrđena sva prava i ovlasti korisnika na strani uvoznika ali i na strani ovlaštenih servisera i povezanih i ne povezanih poduzetnika. Provjerom predmetnog sustava kroz dulji vremenski period od godinu dana utvrđeno je da su sudionici koncentracije ne samo ispunili predmetnu mjeru, već je i poštuju dulji vremenski period, te je usvojena kao uobičajeni poslovni proces.

Pored navedenog, potrebno je istaknuti da je kod sudionika koncentracije uspješno provedena dodatna edukacija mjerodavnog osoblja, kao novi model poslovanja, čime je podignuta razina svijesti o pojedinim pravima i obvezama na svim hijerarhijskim razinama poslovnih subjekata čime se osiguralo djelotvornije očuvanje prava svih takmaca na tržištu. Povjerenik smatra da planirane daljnje edukacije vlastitog osoblja, članova ovlaštene mreže, ali i trećih kada je riječ o tehničkim znanjima, pokazuje da sudionici koncentracije usvajaju novi obrazac poslovnih procesa koji ima trajno pozitivan učinak na tržišno natjecanje.

Kroz implementaciju mjera Povjerenik zaključuje da se procesi koji su obuhvaćeni mjerama mijenjaju na pozitivan način te je implementacija mjera povećala dostupnost podataka svim zainteresiranim stranama (ovlašteni servisi, neovlašteni servisi, treće strane), poboljšani su interni IT procesi te su se i nadzirani sudionici prilagodili tržištu i prihvatili otvoreniji pristup.

Zaključak Povjerenika je da su mjere AZTN-a adekvatno odabrane i provedene, te su pomogle nadziranoj strani u poboljšanju otklanjanja mogućnih negativnih učinaka koncentracije na tržišno natjecanja prodaje i servisiranja motornih vozila. Ispunjenje mjera je pomoglo svim tržišnim takmacima da po nediskriminacijskim i transparentnim uvjetima pristupe ključnoj infrastrukturi odnosno tehnologiji i potrebnom „know-how“.

Mišljenje je Povjerenika da su sve mjere ispunjene sveobuhvatno i učinkovito u skladu s rješenjem AZTN-a, te u rokovima u kojima su se sudionici i obvezali, da su iste proizvele željene pozitivne učinke i trajno pozitivno promijenile uvjete tržišnog natjecanja.

AZTN je utvrdio da su u propisanim rokovima ispunjene sve mjere iz rješenja o uvjetno dopuštenoj koncentraciji poduzetnika Grand Automotive LLP i Renault/Nissan.

Rješenje AZTN-a objavljeno je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici