Bruto premija životnih i neživotnih osiguranja u 2020. godini iznosila 10,68 milijardi kuna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovno istraživanje tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2020. godini. Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke i utvrditi osnovne pokazatelje stanja na mjerodavnom tržištu na način da se utvrde tržišni udjeli poduzetnika koji na tom tržištu djeluju s analizom  pokazatelja koncentriranosti tržišta osiguranja.

Naglasak u istraživanju ovog tržišta u 2020. godini stavljen je na kanale distribucije odnosno prodaje polica osiguranja, posebno digitalne platforme koje osiguratelji koriste u prodaji odnosno distribuciji polica osiguranja. Istraživanjem je obuhvaćeno tržište životnih i neživotnih osiguranja, a unutar tržišta neživotnih osiguranja detaljnije je obuhvaćeno i analizirano tržište osiguranja motornih vozila. Tržišni udjeli poduzetnika na pojedinim segmentima tržišta utvrđeni su na temelju propisanog kriterija ukupno zaračunate bruto premije osiguranja.

Opći pokazatelji tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

Na tržištu osiguranja u RH u 2020. godini poslovalo je 15 društava za osiguranje. Dodatni učinak na tržištu imala su i dva osiguratelja sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a putem podružnica i to Sava osiguranje d.d. – Podružnica Hrvatska i Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb odnosno Generali zavarovalnica d.d., Podružnica Zagreb.

U odnosu na prethodnu 2019. godinu, u promatranoj 2020. godini dva su osiguratelja manje. Dana 6. siječnja 2020. Adriatic Slovenica d.d. – Podružnica Zagreb (AS) pripojena je poduzetniku Generali zavarovalnica d.d. Od 3. listopada 2020. godine poduzetnik Generali zavarovalnica d.d., Podružnica Zagreb izvršio je prijenos cjelokupnog portfelja na Generali osiguranje d.d. (Generali Grupa) te je 25. veljače 2021. Generali zavarovalnica d.d. brisan iz sudskog registra.

Nadalje, Generali osiguranje d.d. je u travnju 2020. godine preuzeo Izvor osiguranje d.d. te su od 30. travnja 2020. godine, po sili zakona, prestala važiti odobrenja za obavljanje poslova osiguranja društva Izvor osiguranje d.d. za poslove neživotnog osiguranja. HANFA je u siječnju 2020. godine odobrila isto preuzimanje.

Tijekom izrade predmetnog izvješća osiguravatelj Groupama iz Francuske je u trećem tromjesečju 2021. godine ušao na hrvatsko tržište preuzimanjem OTP osiguranja d.d. od mađarskog OTP-a. Time OTP osiguranje ponovo prelazi u vlasništvo osiguratelja iz Francuske, samo drugog, nakon što je Société Générale u drugom tromjesečju 2017. godine napustio hrvatsko tržište i bio preuzet neizravno od strane OTP grupe. Od 7. rujna 2021. godine OTP osiguranje posluje pod novom tvrtkom Groupama osiguranje d.d., Zagreb.

Zaračunata bruto premija osiguranja (životna i neživotna osiguranja) u 2020. godini iznosila je nešto manje od 10,68 milijardi kuna uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko poslovnica. U odnosu na 2019. u kojoj je iznosila nešto više od 10,66 milijardi kuna, u promatranoj 2020. godini bilježi se stagnacija zaračunate bruto premije. Kada se preciznije napravi usporedba, bilježi se simboličan rast od 12,9 milijuna kuna zaračunate bruto premije koji u postotku iznosi 0,1 posto, uključujući i dva osiguratelja koji posluju putem podružnice. Usporedbe radi, u prethodnom istraživanju za 2019. godinu zabilježen je rast od 6,5 posto u odnosu na 2018. godinu.

Na isto je utjecao negativan trend odnosno pad zaračunate bruto premije u segmentu životnih osiguranja u 2020. godini.

Promatrano prema skupinama osiguranja, zaračunata bruto premija životnih osiguranja u 2020. godini iznosila je 2,7 milijardi kuna, što predstavlja pad od 424,6 milijuna kuna ili 13,6 posto u odnosu na prethodnu 2019. godinu i bilježi se jače izražen trend rasta premije u skupini životnih osiguranja jer je u 2019. godini u odnosu na 2018. pad iznosio 2,2 posto.

Premijski pad životnih osiguranja prisutan je u svim vrstama životnih osiguranja, izuzev rentnog, a posljedica je globalne pandemije odnosno njezinih negativnih ekonomskih učinaka, izmijenjenih uvjeta stambenog kreditiranja banka kao i dugotrajnog okruženja niskih kamatnih stopa.

Zaračunata bruto premija u skupini neživotnih osiguranja u 2020. godini iznosila je nešto manje od 8 milijardi kuna te je u odnosu na 2019. godinu veća za 437,5 milijuna kuna ili 5,8 posto i bilježi se slabije izražen trend rasta premije u skupini neživotnih osiguranja jer je u 2019. godini u odnosu na 2018. rast iznosio 10,5 posto.

Najveći iznos zaračunate bruto premije u 2020. godini, promatrajući pojedine osiguratelje, ostvarilo je Croatia osiguranje, čime je taj osiguratelj s tržišnim udjelom nešto više od 25 posto najznačajniji poduzetnik na tržištu osiguranja u RH u 2020. godini, uz trend blagog smanjenja zaračunate bruto premije u odnosu na 2019. godinu.

Drugi je Agram koncern čije članice, Euroherc osiguranje, Adriatic i Agram Life osiguranje bilježe trend rasta premije, a njihov zajednički tržišni udio u 2020. godini iznosio je nešto manje od 26 posto, dok je u prethodnoj 2019. tržišni udio Agram koncerna iznosio nešto manje od 23 posto. Promatrano pojedinačno, vidljivo je da Euroherc osiguranje u nominalnim iznosima bilježi izraženiji rast bruto zaračunate premije u iznosu od 63 milijuna kuna (u postotnom iznosu rast iznosi 4,9 posto), dok sve tri članice Agram koncerna imaju rast zaračunate bruto premije između 0,2 posto (Agram Life) i 33,1 posto (Adriatic osiguranje).

Na trećem mjestu slijedi Allianz Hrvatska s tržišnim udjelom od 10,7 posto i padom zaračunate bruto premije u 2020. godini u iznosu od 218 milijuna kuna, Vienna Insurance Grupa je na četvrtoj poziciji s nešto više od 9 posto tržišnog udjela, a Generali na petoj poziciji s 7,3 posto tržišnog udjela. Kada se Generali osiguranju pridoda i tržišni udio Generali zavarovalnice d.d., Podružnica Zagreb koji iznosi 0,35 posto, udio Generali Grupe u 2020. iznosi 7,7 posto.

Ukupno 7 osiguratelja bilježi rast u 2020. godini, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko poslovnica, Sava i AS. Radi usporedbe, u 2019. godini čak 14 osiguratelja bilježilo je rast zaračunate bruto premije u odnosu na 2018. godinu.

Negativan trend odnosno blaži pad zaračunate bruto premije u promatranoj 2020. u odnosu na prethodnu 2019. bilježi 9 osiguratelja. Radi usporedbe, u 2019. godini samo su dva osiguratelja bilježila blaži pad zaračunate bruto premije u odnosu na 2018. koji je bio blaže izražen.

Temeljem podataka o koncentriranosti tržišta, proizlazi kako je ukupno tržište osiguranja u RH u 2020. godini relativno dobro strukturirano i bilježi kompetitivnost, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti te se, promatrajući pojedinačno osiguratelje, bilježi trend blagog rasta koncentriranosti (Herfindahl-Hirschman indeks – HHI), dok se u prethodnoj 2019. godini bilježen blagi pad koncentriranosti.

HHI se izračunava kao zbroj kvadrata pojedinačnih tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na nekom tržištu. HHI ukupnog tržišta osiguranja u 2020. godini, promatrano prema pojedinačnim osigurateljima, iznosio je 1.243, dok je u prethodnoj 2019. isti pokazatelj iznosio 1.237.

Tržište životnih osiguranja

Na tržištu životnih osiguranja u 2020. godini djelovalo je 13 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica. U skupini životnih osiguranja u 2020. godini zaračunata bruto premija iznosila je 2,7 milijardi kuna, što predstavlja pad od 424,6 milijuna kuna ili 13,6 posto u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Radi usporedbe, u 2019. godini pad zaračunate bruto premije životnih osiguranja iznosio je 69 milijuna kuna u odnosu na 2018. godinu.

Pad ukupne premije životnih osiguranja u promatranoj 2020. godini najvećim je dijelom generiran padom zaračunate bruto premije životnih osiguranja Allianza (184 milijuna kuna iznosi pad premije, odnosno 32,6 posto) i u manjoj mjeri Croatia osiguranja (64 milijuna kuna pad premije, odnosno 12,3 posto).

Najveći iznos zaračunate bruto premije na tržištu životnih osiguranja u 2020. godini ostvario je Wiener osiguranje VIG, prvi put na prvoj poziciji u ovom segmentu. Wiener osiguranje VIG bilježi ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu od 521 milijuna kuna i tržišni udio nešto veći od 19 posto. Na drugoj poziciji je Croatia osiguranje koji bilježi iznos zaračunate bruto premije životnih osiguranja u iznosu od 453,6 milijuna kuna i tržišni udio oko 17 posto.

Treći je poduzetnik Allianz uz ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu od 378 milijuna kuna i tržišni udio nešto veći od 14 posto. Ukoliko se promatra trend, tada proizlazi zaključak o trendu pada premije Allianza na tržištu životnih osiguranja u 2020. godini u odnosu na 2019. za nešto manje od jedne trećine odnosno u iznosu od 32,6 posto. U ovom segmentu se ujedno bilježi pad s prve na treću poziciju. Četvrti je Agram Life s ukupno zaračunatom bruto premijom u iznosu od 308 milijuna kuna i tržišnim udjelom od 11,4 posto, a peti Grawe s iznosom zaračunate bruto premije u iznosu nešto većem od 259 milijuna kuna i tržišnim udjelom od 9,6 posto.

Rast premije na tržištu životnih osiguranja u promatranoj 2020. godini bilježi samo jedan osiguratelj, Triglav osiguranje, koji iznosi simboličnih 0,7 posto, dok preostalih 12 bilježe negativan trend odnosno smanjenje zaračunate bruto premije životnih osiguranja u odnosu na 2019. godinu.

Istraživanje je pokazalo kako je tržište životnih osiguranja u 2020. godini bilo dobro strukturirano, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti. HH indeks u ovom segmentu u 2020. godini iznosi 1.254 te se bilježi blagi pad jer je on u 2019. iznosio 1.272.

Ujedno je povećana asimetrija između prvog (Wiener osiguranje VIG) i drugog (Croatia osiguranje), iako je razlika u tržišnim udjelima i nadalje relativno mala i iznosi 2,5 postotna boda.

Tržište neživotnih osiguranja

Na tržištu neživotnih osiguranja u 2020. godini na koje otpada tri četvrtine ukupnog tržišta bilo je aktivno 15 osiguratelja, uključujući i dva osiguratelja koji posluju preko podružnica. U ovom segmentu Adriatic osiguranje je na trećoj poziciji prestigao Allianz.

U skupini neživotnih osiguranja, zaračunata bruto premija u promatranoj 2020. godini iznosila je nešto manje od 8 milijardi kuna te je u odnosu na 2019. godinu povećana za 437,5 milijuna kuna odnosno za 5,8 posto uz nastavak rastućeg trenda koji je slabije izražen u odnosu na istraživanje za 2019. godinu kada je rast iznosio 719 milijuna kuna. Na porast ukupne premije neživotnih osiguranja u 2020. godini najviše je utjecao rast premije osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (rast od 336 milijuna kuna, odnosno 14,9 posto), osiguranja cestovnih vozila – kasko osiguranje (rast od 61 milijuna kuna, odnosno 4,9 posto), osiguranja od požara i elementarnih šteta (rast od 51 milijuna kuna, odnosno 7,5 posto) i ostala osiguranja imovine (rast od 56 milijuna kuna, odnosno 7,3 posto), na što je zasigurno utjecalo i iskustvo potresa.

Porast premije zabilježen je, uz ranije navedene četiri vrste osiguranja, u još 11 vrsta neživotnih osiguranja u 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu.

Croatia osiguranje je lider u skupini neživotnih osiguranja u 2020. godini s ukupno zaračunatom bruto premijom u iznosu nešto manjem od 2,3 milijardi kuna i tržišnim udjelom nešto više od 28 posto, uz blagi pad tržišnog udjela za 0,8 postotna boda u odnosu na 2019.

Koncern Agram sa svojim članicama – Euroherc, Adriatic i Agram Life, bilježi tržišni udio nešto više od 30 posto, a promatrano pojedinačno, Euroherc bilježi ukupno zaračunatu bruto premiju u iznosu nešto više od 1,3 milijardi kuna i tržišnim udjelom od oko 17 posto, Adriatic u iznosu od jedne milijarde kuna (tržišni udio od 12,5 posto), a Agram Life u iznosu od 80 milijuna kuna (1 posto). Kao i Euroherc osiguranje, tako i Adriatic osiguranje bilježi trend rasta zaračunate bruto premije na tržištu neživotnih osiguranja u 2020. godini koji je snažnije izražen i iznosi nešto više od 249 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu, odnosno za 33,1 posto. Promatrano nominalno to je najveći rast od svih promatranih osiguratelja, kako na tržištu neživotnih osiguranja, tako i na ukupnom tržištu (životna i neživotna osiguranja). Adriatic osiguranje ujedno bilježi rast tržišnog udjela s 7,1 posto na 9,4 posto tržišnog udjela.

Allianz Zagreb s ukupno zaračunatom bruto premijom u 2020. godini u iznosu od 766 milijuna kuna bilježi tržišni udio od 9,6 posto te pad zaračunate bruto premije u iznosu od 35 milijuna kuna odnosno 4,3 posto i to je ujedno drugi najveći nominalni pad u ovom segmentu osiguranja. Radi usporedbe, u prethodnom istraživanju za 2019. godinu Allianz je bilježio rast u ovom segmentu od 23 posto u odnosu na 2018. godinu.

Slijede Generali osiguranje, Triglav osiguranje, Wiener osiguranje VIG i Uniqa osiguranje, čiji tržišni udjeli pojedinačno iznose između 5 posto (Uniqa) i 7,3 posto (Generali). Kada se Generali osiguranju pridoda i tržišni udio Generali zavarovalnice d.d., Podružnica Zagreb, tržišni udio Generali Grupe u ovom segmentu iznosi 7,6 posto.

Uniqa bilježi pad zaračunate bruto premije u iznosu od 41 milijuna kuna odnosno 9,3 posto i to je ujedno najveći nominalni pad u ovom segmentu osiguranja te pad na 8. poziciju.

Rast premije na tržištu neživotnih osiguranja u promatranoj 2020. godini bilježi 11 osiguratelja, dok preostalih četiri bilježe negativan trend odnosno smanjenje zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja u odnosu na 2019. godinu.

Istraživanje je pokazalo kako je tržište neživotnih osiguranja u 2020. godini bilo relativno dobro strukturirano, uz pokazatelje umjerene koncentriranosti. HH indeks u ovom segmentu u 2020. godini iznosi 1.491 te se ujedno bilježi blagi pad HH indeksa koji je u 2019. iznosio 1.507.

Promatrajući pojedinačno osiguravatelje, u ovom segmentu jače je izražena asimetrija u visini tržišnih udjela prva dva osiguratelja. Ujedno je smanjena asimetrija između prvog (Croatia osiguranje) i drugog (Euroherc osiguranje), iako je razlika u tržišnim udjelima i nadalje značajna i iznosi 11,4 postotna boda (12,1 postotna boda u 2019. godini).

Tržište obveznog osiguranja motornih vozila

Tržišni segment osiguranja motornih vozila koji uključuju obvezno osiguranje vlasnika – korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama (obvezno osiguranje) i osiguranje cestovnih vozila (kasko osiguranje), predstavljaju najznačajnije vrste osiguranja, koje u ukupno zaračunatoj bruto premiji na tržištu osiguranja u 2020. godini bilježe tržišni udio od 37,3 posto.

Prema javno dostupnim podacima HUO-a na tržištu osiguranja motornih vozila u 2020. godini bilo je aktivno 10 osiguratelja. Ukupno zaračunata bruto premija polica obveznog osiguranja vlasnika iznosila je 2,47 milijardi kuna. Nominalan rast premije iznosi 324 milijuna kuna, odnosno 15 posto. Radi usporedbe, u prethodnom istraživanju za 2019. godinu utvrđen je rast u iznosu od 77,6 milijuna kuna. Od 10 društava za osiguranje sa sjedištem u RH, u 2020. godini osam ih je godinu zaključilo s rastom premije obveznog osiguranja vlasnika, dok su dva osiguratelja (Allianz i Uniqa) godinu zaključilo s padom premije u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Najveći tržišni udio na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti od 48,5 posto ima Agram koncern kroz Euroherc osiguranje i Adriatic osiguranje uz rast tržišnog udjela. Slijede Croatia osiguranje s tržišnim udjelom od 21,1 posto te Generali, Triglav, Allianz, Wiener VIG, HOK osiguranje, Uniqa i Grawe s pojedinačnim tržišnim udjelima između 2,5 (Grawe) i 6,2 posto (Generali). Generali je prestigao Allianz i Triglav te je na trećoj poziciji.

Promatrajući pojedinačno osiguratelje, najveću zaračunatu bruto premiju i tržišni udio prema javno dostupnim podacima HUO-a bilježi Euroherc osiguranje, uz trend rasta prihoda, koji bilježi tržišni udio od 26,7 posto i bruto premiju od 660 milijuna kuna. Nominalno povećanje zaračunate premije u 2020. u odnosu na 2019. iznosi 46 milijuna kuna, odnosno 7,5 posto.

Slijedi druga članica Koncerna Agram, Adriatic osiguranje s tržišnim udjelom od  21,8 posto i rastom zaračunate bruto premije od značajnih 192 milijuna kuna, odnosno za nešto manje od 56 posto. Ujedno je to najveći nominalni rast promatrano osiguratelje pojedinačno na ovom tržištu, uz zaračunatu bruto premiju u iznosu od 537 milijuna kuna. Adriatic je na drugoj poziciji prestiglo Croatia osiguranje, koje bilježi zaračunatu bruto premiju na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u iznosu od nešto više od 521 milijuna kuna i tržišni udio od 21,1 posto.

Što se tiče koncentriranosti ovog tržišta, bilježi se rast koncentriranosti prije svega iz rasta tržišnih udjela članica Koncerna Agram i Generali osiguranja, što je nastavak trenda prošlogodišnjeg istraživanja.

Kanali distribucije za prodaju proizvoda i usluga društava za osiguranje

Temeljem očitovanja anketiranih osiguratelja proizlazi da je najzastupljeniji kanal distribucije u prodaji osiguranja (životna i neživotna) u 2020. godini bila interna prodaja, zatim slijede agencije, prodaja bez provizije, banke, brokeri te ostali kanali distribucije.

U 2020. godini prodaja putem vlastite digitalne platforme svih 15 anketiranih osiguratelja u ukupnoj strukturi iznosi 1,5 posto. Isto se temelji na kriteriju pokazatelja broja prodanih polica osiguranja kroz sve dostupne kanale distribucije, temeljem anketnog upitnika AZTN. Bilježi se trend pada, jer je u 2019. godini isti pokazatelj iznosio 1,8 posto. Taj blagi trend pada broja prodanih polica preko vlastite digitalne platforme temelji se na padu prodaje polica putnog osiguranja. Prema očitovanjima poduzetnika, budući da su se putovanja tijekom 2020. godine svela na minimum radi globalne pandemije, došlo je do drastičnog pada u ugovaranju ovakvih polica.

Također, banko kanal prodaje (bankoosiguranje) u 2020. godini bilježi jače izražen pad u strukturi prodaje ukupno, kao i u segmentu životnih i neživotnih osiguranja u odnosu na 2019. godinu.

Značaj online platforme u ukupnoj prodaji polica osiguranja je kod svih anketiranih osiguratelja nizak i iznosi od 0,03 posto do 10 posto. Neki od anketiranih osiguratelja planiraju daljnji razvitak vlastite digitalne platforme što je posebice bitno zbog nastavka pandemije COVID-19. Putem vlastite online platforme prodaju se većinom limitirane vrste osiguranja, a to su putna i zdravstvena osiguranja te obvezno AO osiguranje.

Najveći broj prodanih polica osiguranja putem online prodaje u 2020. godini bilježi Croatia osiguranje, slijedi Allianz, isto kao u prethodnoj 2019. godini, dok ostali osiguratelji bilježe znatno manji broj polica osiguranja prodanih putem vlastite platforme.

Promjene na tržištu osiguranja u 2020. godini u odnosu na ranije

U odnosu na promjene na tržištu osiguranja u 2020. godini u odnosu na ranije, iz zaprimljenih odgovora poduzetnika proizlazi kako su globalna pandemija i potresi obilježili tržište osiguranja u 2020. godini. Tako neki od anketiranih navode da se zbog globalne pandemije bolesti Covid-19 bilježi dodatni razvoj online prodaje polica osiguranja, dok su potresi generirali značajne izdatke na ime šteta, ali i povećani interes za osiguranjem od rizika potresa.

Kao bitnu promjenu, dva osiguratelja dodatno navode pravno shvaćanje Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 15. lipnja 2020. godine, kojim su promijenjeni Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete iz 2002. godine.

Naime, istim pravnim shvaćanjem su za 50 posto povećani Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete, s primjenom na obvezne odnose nastale nakon 1. siječnja 2006. godine, što je utjecalo na određivanje visine osigurateljnih rezervi za nematerijalne štete uvažavajući utjecaj navedenog pravnog shvaćanja.

Cjeloviti prikaz istraživanja tržišta osiguranja u 2020. godini dostupan je na poveznici