Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Europska komisija objavila je izvješće o mjerama koje su Komisija i nacionalna tijela za tržišno natjecanje poduzela za provedbu EU-ovih protumonopolskih pravila i pravila o koncentracijama u farmaceutskom sektoru od 2018. do 2022.

Ovo izvješće pokazuje da aktivna provedba protumonopolskih pravila i pravila o koncentracijama i dalje ima bitnu ulogu u omogućavanju pristupa europskih pacijenata širem asortimanu cjenovno pristupačnih i inovativnih lijekova. Posebno je olakšala taj pristup u teškom razdoblju pandemije bolesti COVID-19.

Komisijino izvješće odnosi se na lijekove i određene medicinske proizvode, a sastavljeno je u suradnji s nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje i 27 država članica EU-a, s kojima Komisija surađuje u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje. Prethodno izvješće za razdoblje 2009. – 2017. objavljeno je u siječnju 2019.

Zbog gospodarske važnosti farmaceutskog sektora i njegova utjecaja na živote ljudi i njihovu dobrobit nadzorna tijela nastavit će ulagati posebne napore u provedbu pravila u tom sektoru.

Glavni zaključci izvješća

Provedba protumonopolskih pravila omogućila je pravednije cijene lijekova

Kad je riječ o protutržišnim sporazumima i slučajevima zloupotrebe vladajućeg položaja, od 2018. Komisija i nacionalna tijela za tržišno natjecanje:

  • donijeli su 26 odluka za suzbijanje protutržišnih praksi u području opskrbe lijekovima, u kojima se izriču novčane kazne u iznosu većem od 780 milijuna eura ili se obveze koje su poduzetnici ponudili kako bi ispravili svoje protutržišno ponašanje proglašavaju pravno obvezujućima i
  • istražili su više od 70 drugih predmeta, od kojih je 40 zaključeno, a 30 još nije riješeno.

Spomenute protutržišne prakse štetno su utjecale na inovaciju i cijene, a odnosile su se na: i. zloupotrebu patentnog sustava i zlonamjerno pokretanje sudskih postupaka radi produljenja isključivih prava stečenih patentom, ii. obezvređivanje konkurentskih proizvoda kako bi se zaštitila prodaja poduzetnika u vladajućem položaju, iii. sporazume o plaćanju za odgodu, odnosno tajne dogovore proizvođača izvornog lijeka i proizvođača generičkog lijeka o sprečavanju ulaska generičkih lijekova na tržište i podjeli dobiti koju na taj način ostvari proizvođač izvornog lijeka te iv. naplaćivanje prekomjernih cijena za lijekove kojima je istekla patentna zaštita.

Kontrola koncentracija: niže cijene i konkurentnija tržišta

Više cijene, koncentrirana tržišta i manji izbor ili smanjen opseg istraživanja i razvoja mogu biti i posljedica koncentracija između farmaceutskih društava. Komisija je ispitala više od 30 koncentracija u farmaceutskom sektoru i utvrdila moguće probleme u pet slučajeva, u kojima su koncentracije mogle dovesti do povećanja cijena, lišiti pacijente i nacionalne zdravstvene sustave određenih lijekova ili ograničiti inovativne pokušaje razvoja novih lijekova. Četiri koncentracije odobrila je tek nakon što su poduzetnici ponudili korektivne mjere za otklanjanje njezinih razloga za zabrinutost i očuvanje postojećeg stupnja tržišnog natjecanja. Od jedne se koncentracije odustalo nakon što je Komisija izrazila početnu sumnju u sukladnost s pravom tržišnog natjecanja.

Proaktivno praćenje pomoglo je usmjeriti sudionike na tržištu

Tijela za tržišno natjecanje provela su 60 aktivnosti praćenja tržišta i zagovaranja, koje su: i. pružile uvid u funkcioniranje tržišta, ii. potaknule izradu propisa usmjerenijih na zaštitu tržišnog natjecanja te iii. poslužile kao smjernice za sudionike na tržištu, a u određenim slučajevima čak potaknule protumonopolske istrage.

U izvješću su opisane i inicijative za usmjeravanje i koordinaciju koje je Europska mreža za tržišno natjecanje poduzela kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, posebno zajednička izjava te mreže i Nadzornog tijela EFTA-e o primjeni protumonopolskih pravila EU-a u kontekstu pandemije. Tom izjavom Europska mreža za tržišno natjecanje pokušala je dati zajedničke smjernice o primjeni prava tržišnog natjecanja Unije tijekom krize.

Izvješće i sažetak dostupni su na svim službenim jezicima EU-a na Komisijinim internetskim stranicama posvećenima tržišnom natjecanju.

Izvješću je prethodilo izvješće o provedbi pravila tržišnog natjecanja u farmaceutskom sektoru za razdoblje 2009. – 2017., koje je objavljeno u siječnju 2019.

Kako bi politika tržišnog natjecanja i aktivnosti njezine provedbe u farmaceutskom sektoru bile učinkovite, potrebno je uzeti u obzir posebnosti tog sektora i dinamiku tržišnog natjecanja u njemu. Primjerice, treba voditi računa o specifičnoj strukturi potražnje i ponude u kojoj sudjeluju razni dionici i o sveobuhvatnim zakonodavnim i regulatornim okvirima u različitim državama članicama. Europska komisija donijela je 26. travnja 2023. paket mjera o lijekovima, u kojem je Vijeću i Europskom parlamentu predložila reviziju zakonodavstva EU-a o lijekovima na temelju pripremnog rada u razdoblju od donošenja farmaceutske strategije za Europu 2020. Predloženom revizijom zakonodavstva o lijekovima nastoji se lijekove učiniti pristupačnijima (u svim državama članicama), dostupnijima (otklanjanjem rizika od nestašica) i jeftinijima (za nacionalne zdravstvene sustave i pacijente) te poduprijeti konkurentnost farmaceutske industrije EU-a, suzbiti antimikrobnu otpornost i uvesti više okolišne standarde za lijekove.

Komisija i nacionalna tijela za tržišno natjecanje usko surađuju u okviru Europske mreže za tržišno natjecanje. Nacionalna tijela za tržišno natjecanje u potpunosti su ovlaštena za primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije (UFEU). Ako određeno postupanje ne utječe na prekograničnu trgovinu, nacionalna tijela za tržišno natjecanje primjenjuju nacionalne protumonopolske zakone, koji su često odraz zakonodavstva EU-a. Komisiji su povjerene ocjene koncentracija koje su od značaja za cijeli EU, tj. slučajeva u kojima prihodi poduzetnika koji sudjeluju u koncentraciji dosežu pragove utvrđene u Uredbi EU-a o koncentracijama. Ako su prihodi ispod tih pragova, koncentracija je u nacionalnoj nadležnosti i može je ocijeniti jedno ili više nacionalnih tijela za tržišno natjecanje.

Izjave

Glavna su tema današnjeg izvješća stalni napori koje tijela za tržišno natjecanje u cijeloj Europi ulažu u pravilno funkcioniranje farmaceutskih tržišta. Funkcionalna farmaceutska tržišta neophodna su kako bi pacijenti i zdravstveni sustavi imali pristup cjenovno pristupačnijim lijekovima i veći izbor, posebno tijekom zdravstvenih kriza. Taj ključni sektor i ubuduće će biti jedan od naših prioriteta i redovito ćemo pratiti situaciju kako bismo mogli prepoznati nove načine na koje se poduzetnici nastoje nepropisno zaštititi od konkurencije.

Izvršna potpredsjednica Komisije Margrethe Vestager, nadležna za politiku tržišnog natjecanja

Više na poveznici