Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Hrvatske šume d.o.o. izvršile preuzete obveze u predmetima utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja i sklapanjem zabranjenog sporazuma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) okončala je postupak utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. (dalje u tekstu: Hrvatske šume) prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova koje je samoinicijativno predložio taj poduzetnik. Hrvatske šume su se obvezale da će prema svojim kupcima poduzetnicima – koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenta na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora primjenjivati jednake, jasne i transparentne uvjete, a o čemu će skrbiti Ured uprave društva, u skladu s Programom zaštite tržišnog natjecanja. Osim toga, Hrvatske šume su se obvezale da će na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje provoditi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma za svaku nadolazeću godinu. Također Hrvatske šume su se obvezale da će u roku od tri (3) mjeseca, odnosno do 6. rujna 2023.  donijeti Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja kojega će u istom roku dostaviti i AZTN-u.

Dana 5. rujna 2023. Hrvatske šume d.o.o. su dostavile Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja.

Postupajući na navedeni način, Hrvatske šume d.o.o. izvršile su nalog iz točke III. izreke predmetnog rješenje te slijedom navedenog nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.

AZTN je okončao i  postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Hrvatske šume i Hrvatske gospodarske komore, Udruženja drvno-prerađivačke industrije (dalje u tekstu: Udruženje) prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova koje su samoinicijativno predložile Hrvatske šume. Hrvatske šume su se obvezale da neće primjenjivati odredbu članka 11.2. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca od 15.12.2017. godine i odredbu članka 9.2. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva od 20. travnja 2018., te će isključiti Udruženje drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iz donošenja odluka i sastanaka Povjerenstva na kojima se raspravlja i odlučuje o prigovorima kupaca HŠ-a u vezi prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma. Odlučivanje je u isključivoj nadležnosti uprave društva Hrvatske šume, uzimajući u obzir rad i zapažanja stručnih službi Hrvatskih šuma. Također u sklopu Hrvatskih šuma osnovano je Povjerenstvo za praćenje prodaje drvnih sortimenata putem javnih poziva, koje je nadležno odlučivati o prigovorima kupaca vezanim za moguće nepravilnosti u prodaji drvnih sortimenata putem javnih poziva Hrvatskih šuma.

Uz navedeno, Hrvatske šume su se obvezale da će u roku od tri (3) mjeseca, odnosno do 13. rujna 2023. uvesti poseban program izobrazbe (edukacije) o propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i to kako za rukovoditelje tako i za zaposlenike koji prilikom obavljanja poslova svog radnog mjesta dolaze u potencijalni doticaj s tržišnim natjecanjem u bilo kojem segmentu. Navedeni program izobrazbe (edukacije) uključivao bi: izradu Priručnika u vezi zaštite tržišnog natjecanja za sve zaposlene; internu edukaciju ključnih osoba koje sudjeluju u radu Povjerenstva za praćenje prodaje drvnih sortimenata putem javnih poziva te ostalih ključnih osoba koje obavljaju komercijalne poslove društva u vidu seminara u vezi temeljnih postulata i instituta tržišnog natjecanja, praktičnom provođenju propisa te eventualnim izmjenama relevantnih propisa; te određivanje i imenovanje osobe koju bi radnici bili dužni kontaktirati u slučaju da imaju osnovanu sumnju da bi pojedino postupanje ili ne postupanje moglo imati utjecaj na (ne)usklađenost s propisima tržišnog natjecanja. Rješenjem AZTN-a naloženo je Hrvatskim šumama da do 13. rujna 2023. dostave AZTN-u Program izobrazbe (edukacije) o propisima o zaštiti tržišnog natjecanja s uključenim Priručnikom u vezi zaštite tržišnog natjecanja.

Dana 13. rujna 2023. Hrvatske šume dostavile su AZTN-u Program izobrazbe o propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i Priručnik u vezi zaštite tržišnog natjecanja.

Postupajući na navedeni način, odnosno izvršenjem naloga iz točke 1.3. izreke predmetnog rješenja nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv Hrvatskih šuma.

Međutim, ako AZTN utvrdi da se Hrvatske šume ne pridržavaju preuzetih obveza iz oba rješenja, takvo postupanje smatrat će se povredom ZZTN-a što će se utvrditi posebnim rješenjem kojim će se izreći i novčana kazna.