Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Javni natječaj za radna mjesta stariji savjetnik – pravnik i mlađi savjetnik – ekonomist

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/21-02/004, URBROJ: 580-06/88-2022-008 od 3. ožujka 2022., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 63/22.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.), članka 6. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 025-01/822-02/004, URBROJ: 580-06/88-2023-002, od 21. srpnja 2023., uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-216 od 11. siječnja 2024. raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za radna mjesta

(1) Stariji savjetnik – pravnik u Odjelu za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi, Sektor za zabranu nepoštenih trgovačkih praksi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.),
 • položen pravosudni ispit,
 • 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu

(2) Stariji savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zlouporaba, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.),
 • položen pravosudni ispit,
 • 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu

(3) Stariji savjetnik – pravnik u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.),
 • položen pravosudni ispit,
 • 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu

(4) Mlađi savjetnik – ekonomist u Uredu glavnog ekonomista, Sektor za tržišno natjecanje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

 • diplomirani ekonomist (dipl. oec.) ili magistar ekonomije (mag. oec.),
 • 3 godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na osobnom računalu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Izabrani kandidati se primaju na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci.

U postupku odabira kandidata održat će se testiranje te razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata. O mjestu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz,
 • dokaz o položenom pravosudnom ispitu za radna mjesta pod brojem (1), (2) i (3) – preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu za radno mjesto pod brojem (4) – preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz, ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – preslika.

Na javni natječaj za radno mjesto pod brojem (4) se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Kandidati su u prijavi dužni navesti točan naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima, uz obvezno navođenje naziva svih radnih mjesta za koja se prijavljuju.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19., 84/21.), a u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

stranica Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21.), a u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

stranica Ministarstva hrvatskih branitelja

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Opis poslova radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za ista utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, br. 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – Ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – Ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23., 46/23., 104/23., 155/23., 155/23.).

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti isključivo putem pošte na niže navedenu adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te na portalu specijaliziranom za oglašavanje i pronalazak poslova. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Agencije na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem objave na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

 

KLASA: 112-01/24-01/001

URBROJ: 580-06/88-24-002

Zagreb, 7. veljače 2024.

 

Predsjednica Vijeća za

zaštitu tržišnog natjecanja

 

dr.sc. Mirta Kapural, dipl. iur.

 

Natječaj možete preuzeti ovdje