Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN postao nadležno tijelo za provedbu Uredbe o provedbi Akta o digitalnim tržištima (DMA)

Uredba o provedbi UREDBE (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni DIREKTIVA (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2022/1925 ili Akt o digitalnim tržištima) stupila je na snagu 11. studenoga 2023. godine. Ovom Uredbom u članku 3. kao nadležno tijelo za provedbu utvrđena je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

Ova provedbena Uredba donosi se zbog dužnosti provedbe pravne stečevine Europske unije i osiguranja provedbenog okvira za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Europske unije vezano uz digitalna tržišta. Ovom se provedbenom Uredbom pobliže propisuje provedba Uredbe (EU) 2022/1925, kojom se osiguravaju pravila za mogućnost neograničenog tržišnog natjecanja i pravednost za tržišta u digitalnom sektoru općenito, a osobito za poslovne korisnike i krajnje korisnike osnovnih usluga platforme koje pružaju nadzornici pristupa. Poslovnim i krajnjim korisnicima osnovnih usluga platforme koje pružaju nadzornici pristupa trebalo bi se osigurati primjerene regulatorne zaštitne mjere od nepoštenih praksi nadzornika pristupa kako bi se olakšalo prekogranično poslovanje unutar Europske unije i na taj način poboljšalo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Također se nastoji ostvariti cilj koji je komplementaran cilju zaštite tržišnog natjecanja na nekom tržištu, a to je osigurati da tržišta na kojima djeluju nadzornici pristupa budu i ostanu pravedna te da na njima postoji mogućnost neograničenog tržišnog natjecanja neovisno o stvarnim, mogućim ili pretpostavljenim učincima postupanja određenog nadzornika pristupa, na natjecanje na određenom tržištu

Uredba (EU) 2022/1925 primjenjuje se na osnovne usluge platforme koje nadzornici pristupa pružaju ili nude poslovnim korisnicima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji ili krajnjim korisnicima koji imaju poslovni nastan ili se nalaze u Europskoj uniji, bez obzira na mjesto poslovnog nastana ili boravišta nadzornika pristupa i bez obzira na pravo koje se inače primjenjuje na pružanje usluge.

Više na poveznici