Potpisan sporazum o suradnji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

5

Dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur, predsjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja i dr.sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, potpisali su 11. travnja 2022. godine sporazum o suradnji.

Sklapanjem ovoga sporazuma, AZTN i HANFA surađivat će u području zaštite tržišnog natjecanja na tržištima financijskih usluga iz nadležnosti HANFE, koje uključuje tržište kapitala, osiguranja, kapitalizirane mirovinske štednje, leasinga i faktoringa i tržišta drugih financijskih usluga za koje je HANFA nadležna, s ciljem osiguranja djelotvornog i učinkovitog tržišnog natjecanja. Ova tržišta uključuju i pružanje usluga na digitalnom tržištu kada se one pružaju putem digitalnih platformi ili drugih digitalnih kanala na daljinu u dijelu stvarne nadležnosti HANFE.

AZTN i HANFA će zajedničkim naporima i aktivnostima osiguravati i promicati održivo i učinkovito tržišno natjecanje na navedenom tržištu, novim tržišnim takmacima omogućit će  pristup navedenim tržištima te će zajednički djelovati na sprječavanju svih oblika narušavanja tržišnog natjecanja poduzetnika te zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu.

Suradnja će se također ostvariti i uzajamnim pružanjem odgovarajuće stručne i tehničke pomoći potrebne za rješavanje konkretnih slučajeva u nadležnosti ugovornih strana, izradom stručnih mišljenja na zahtjev i za potrebe druge ugovorne strane, izradom zajedničkih analiza i istraživanja tržišta te razmjenom relevantnih informacija podataka.

Temeljem ovog sporazuma surađivat će se i na kontinuiranoj edukaciji stručnjaka AZTN-a i HANFE na području zaštite tržišnog natjecanja i srodnih područja, a posebno uključivanjem u obrazovne programe, koje za jednu od ugovornih strana organizira neko tijelo ili organizacija te zajedničkim organiziranjem edukacija, stručnih skupova, okruglih stolova ili konferencija.

Potpisivanjem ovog sporazuma nastavit će se dugogodišnja dobra suradnja između ova dva regulatora.

7