Priopćenje vezano uz proces prodaje dionica Optime Telekoma d.d.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je svojim rješenjem KLASA: UP/034-03/2013-02/007, URBROJ: 580-11/41-239, od 9. lipnja 2017., točkom III.2. odredila da se Hrvatski telekom (dalje: HT) obvezuje da će u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2020. započeti s postupkom prodaje svih svojih dionica Optime Telekoma (dalje: Optima).

Nadalje, točkom III.3. citiranog rješenja izričito je propisano da je HT, ukoliko po preteku roka od 6 mjeseci od dana utvrđenog početka prodaje ne bude iskazan interes za kupnju dionica Optime, obvezan angažirati investicijsku banku s mandatom vođenja procesa prodaje.

Dakle, AZTN je samim rješenjem propisao obvezu HT-a za angažiranjem investicijske banke s mandatom vođenja procesa prodaje.

AZTN ovime dodatno skreće pozornost na priopćenje HT-a od 20. ožujka 2020. vezano uz proces prodaje dionica Optime, koje je objavljeno i na službenim stranicama AZTN-a, u kojem se u bitnome navodi da AZTN ne treba, niti smije objaviti informaciju o pristiglim ponudama te da pitanja vezana uz cijenu i trgovanja dionicama dioničkih društava nisu u nadležnosti AZTN-a.

http://www.aztn.hr/priopcenje-vezano-uz-medunarodni-javni-natjecaj-za-prodaju-dionica-optima-telekoma-objavljen-od-strane-ht-a/