Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Promicanje tržišnog natjecanja

Uz izvršnu ulogu Agencije u provedbi  propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, jednaku važnost ima i zadaća Agencije da aktivno promiče pravo i politiku tržišnog natjecanja u cilju stvaranja i širenja kulture tržišnog natjecanja kod svih dionika. Riječ je o cijelom spektru aktivnosti koje Agencija poduzima u cilju poticanja razvoja konkurentnog okruženja za razvitak poduzetništva kao i podizanju svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva i interese i dobrobit potrošača.Prije svega, to podrazumijeva doprinos Agencije stvaranju i usklađenosti zakonodavnog okvira Republike Hrvatske. Konkretno, Agencija ima obvezu davati stručna mišljenja o sukladnosti nacrta prijedloga zakona i drugih propisa, ali isto tako i važećih zakona i drugih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Ta mišljenja Agencija daje na zahtjev Hrvatskog sabora, Vlade RH, tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne samouprave. Ta je obveza Agencije utvrđena ZZTN-om upravo sa svrhom promicanja kulture tržišnog natjecanja i razvijanja svijesti o tome da svi hrvatski propisi moraju biti usklađeni s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Analizom propisa, kako nacrta, tako i važećih propisa, Agencija djeluje preventivno odnosno smanjuje mogućnost donošenja propisa koji sadrže ograničavajuće odredbe s aspekta politike tržišnog natjecanja, a koje podredno štete i potrošačima i ukupnoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Istodobno, time se unaprijed smanjuje potreba za ex post postupanjima Agencije. Osim što mišljenjima  podiže razinu svijesti i informiranosti o ulozi politike i prava tržišnog natjecanja te širi znanja o rješenjima i razvoju komparativne prakse iz područja prava i politike tržišnog natjecanja, Agencija, dodatno, inicijativama i očitovanjima koje upućuje Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima ili drugim regulatorima i institucijama, čak i poduzetnicima, ukazuje na mogućnosti negativnih učinaka propisa i regulatornog okruženja na tržišno natjecanje, kao i pojedinih postupaka i ponašanja poduzetnika.

Dugogodišnja aktivnost  Agencije u ovom području  rezultirala je trendom rasta svijesti o važnosti tržišnog natjecanja u središnjim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i dr., dok i sami poduzetnici dostavljaju sve više podnesaka u kojima konkretno opisuju moguća narušavanja tržišnog natjecanja (primjerice u postupcima javne nabave ili u postupanjima ministarstva) ili pak u pojedinim odredbama propisa.

Važno je ovdje naglasiti da za svaki upit, radi postupanja po svakom zaprimljenom zahtjevu za davanje mišljenja/očitovanja s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja te u svakom pojedinom slučaju, Agencija obavlja prethodnu pravnu analizu posebnih propisa koji uređuju pojedinu predmetnu materiju. Vrlo često Agencija radi i usporednu analizu s propisima i praksom pojedinih zemljama članica EU, a koji uređuju način obavljanja djelatnosti odnosno pružanja usluga u pojedinom slučaju koji je predmet zahtjeva.