Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio PIK d.d., Rijeka sa 100.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu sirovog mlijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila PIK d.d., Rijeka (dalje u tekstu: PIK) sa 100.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv prerađivača sirovog mlijeka PIK pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu sirovog mlijeka.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je PIK iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu svojim dobavljačima – proizvođačima sirovog mlijeka nametnuo više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a.

Tako je utvrđeno da je PIK otkupljivao sirovo mlijeko na temelju tipskih ugovora sklopljenih 2019. i 2020. s dobavljačima-proizvođačima sirovog mlijeka pod nazivom Ugovori o otkupu mlijeka, u kojima nije bila sadržana jasna i razumljiva odredba o uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora, kao odredba koja mora biti na jasan i razumljiv način uređena u svakom ugovoru u pisanom obliku sklopljenom između prerađivača i dobavljača.

Isto tako, utvrđeno je da je PIK u razdoblju nakon prestanka važenja ugovora sklopljenih 2019. godine pa do sklapanja sljedećih ugovora u 2020. godini, poslovao s dobavljačima-proizvođačima sirovog mlijeka bez ugovora u pisanom obliku, a u odnosu na neke od dobavljača poslovao s njima i prije nego je sklopio ugovor u pisanom obliku, dakle također poslovao bez ugovora u pisanom obliku. S obzirom na to da ZNTP određuje da ugovori između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda moraju biti sastavljeni u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, opisani propust smatra se nepoštenom, a time i zabranjenom praksom.

Također, utvrđeno je i da PIK za pruženu uslugu organiziranja otkupa sirovog mlijeka nekima od dobavljača-proizvođača nije izdao račune u skladu sa ZNTP-om i poreznim propisima, što je propust koji se smatra nepoštenom trgovačkom praksom u smislu ZNTP-a.

AZTN je također utvrdio da je PIK, protivno ugovorima o otkupu mlijeka, obračunavao premiju prema isporučenoj količini mlijeka u litrama, a ne u kilogramima. Na taj način je dobavljačima-proizvođačima za isporučeno sirovo mlijeko obračunao i isplatio niži iznos od onoga kojeg bi dobili da je premiju obračunavao prema isporučenoj količini u kilogramima, čime je na netransparentan način umanjio vrijednosti isporučenog sirovog mlijeka standardne kvalitete te tako dobavljačima nametnuo nepoštenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a.

Zaključno, utvrđeno je i da je PIK za sirovo mlijeko isporučeno u razdoblju od siječnja 2020. do svibnja 2020. godine, izvršavao plaćanja dijelu dobavljača-proizvođača mlijeka u rokovima duljim od ZNTP-om dopuštenih 30 dana od dana kada je PIK uredno zaprimio račun dobavljača odnosno od dana kada je PIK zaprimio rezultate analize kvalitete mlijeka iz Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka od strane SLKM-a za dobavljače koji ne izdaju račun, Takvo postupanje također predstavlja nepoštenu, a time i zabranjenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a.

AZTN je izrečenu upravno–kaznenu mjeru u iznosu od 100.000,00 kuna utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, smatrajući da je tako izrečena upravno–kaznena mjera razmjerna učinjenim povredama te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Pored zabrane daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama, PIK-u je AZTN kao mjeru otklanjanja protupravnih postupanja naložio dostavu dokaza o plaćenoj razlici za manje obračunatu premiju, zajedno s pripadajućim zateznim kamatama.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici: https://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2022/11/UPI-034-0320-04003.pdf