Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN postupio po presudi Upravnog suda u Zagrebu te donio novo rješenje kojim je okončan upravni postupak protiv trgovca LIDL

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je rješenjem od 26. srpnja 2019. godine utvrdila da je trgovac LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. ,sa sjedištem u Velikoj Gorici (dalje u tekstu: LIDL), iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi trojici svojih dobavljača za što mu je izrekao kaznu u iznosu od 807.500,00 kuna.

LIDL je protiv rješenja AZTN-a od 26. srpnja 2019. godine pokrenuo tužbom upravni spor nakon čega je Upravni sud u Zagrebu donio prvostupanjsku presudu kojom je poništeno rješenje AZTN-a od 26. srpnja 2019. i naloženo AZTN-u da u roku od 60 dana od dana zaprimanja presude donese novo rješenje. U bitnome, Upravni sud u Zagrebu nije se složio sa utvrđenjem AZTN-a da ugovori koje je LIDL sklopio sa svoja tri dobavljača ne sadrže jasnu i nedvosmislenu odredbu o trajanju ugovora koja čini bitan sastojak ugovora u smislu ZNTP-a.  Međutim, Sud je prihvatio stajalište AZTN-a vezano uz drugo utvrđenu povredu da je neprimjereno i neprihvatljivo, a svakako protivno ZNTP-u, da pored svih dopuštenih ugovorenih kontrola kvalitete proizvoda, kontrole proizvodnog procesa, kao i predviđene ugovorne kazne u slučaju odstupanja u proizvodnim pogonima koje proizlaze iz priloga ugovora naziva „Osiguranje kvalitete“ te posebnih propisa koji uređuju kvalitetu hrane i njezinu zdravstvenu ispravnost, LIDL zahtijeva od dobavljača još i plaćanje paušalnih iznosa u postotku od vrijednosti ulaza robe pojedinog dobavljača i to neovisno o rezultatima te analize. Stoga ovakav netransparentan način formiranja naknade nije u skladu s odredbom ZNTP-a, prema kojoj je dozvoljeno ugovaranje naknade čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca, koji je vezan uz konkretnu uslugu koju trgovac pruža dobavljaču. Osim toga, ako trgovac (kupac) želi dodatnom analizom provjeriti kvalitetu, taj trošak ne može plaćati dobavljač (proizvođač), već ga mora podmiriti kupac (trgovac). U protivnom se prefakturiranje troška takvih analiza može smatrati naplatom naknade za usluge koje nisu pružene, što je protivno ZNTP-u.

AZTN je u cijelosti postupio po nalogu Upravnog suda u Zagrebu te je okončao upravni postupak donošenjem novog rješenja od 25. studenoga 2021. godine, kojim je utvrdio da je LIDL iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u odnosu na tri dobavljača. Naime, unatoč redovitom osiguranju kvalitete na teret dobavljača koje je detaljno ugovoreno u prilozima svakog od ugovora koje je LIDL sklopio s tri dobavljača, naziva: „Osiguranje kvalitete,“ ugovori sadrže i dodatnu odredbu osiguranja kvalitete, pod nazivom: „Naknada za usluge osiguranja kvalitete“. Tom odredbom je u bitnome ugovorena obveza dobavljača na plaćanje paušalnog iznosa naknade LIDLU u određenom postotku od vrijednosti ulaza robe za provedbu dodatnih mjera osiguranja kvalitete. Dodatne mjere osiguranja kvalitete se provode na inicijativu odnosno zahtjev LIDLA kod ovlaštenog laboratorija kojeg odabire LIDL. Navedeno predstavlja prebacivanje ugovorenog troška kontrole između laboratorija i LIDLA na dobavljača i to neovisno o rezultatima provedene kontrole. Riječ je o naplati naknade za uslugu koja nije pružena dobavljaču pa time nije ni stvarna niti mjerljiva za dobavljača. Stoga ovakva ugovorna odredba i praksa koja se na njoj temelji predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a. Opisana povreda predstavlja tešku povredu ZNTP-a, a trajala je dulje od godine dana.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača te utvrđene olakotne okolnosti, izrekao LIDLU kaznu u visini od 400 tisuća kuna. Tom kaznom ostvarit će se cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a i to ne samo u odnosu na LIDL već i na sve druge adresate ZNTP-a.

Cjelovit tekst rješenja AZTN-a od 25. studenoga 2021. godine bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici