Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i odbio kao neosnovanu tužbu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata u upravnom sporu protiv rješenja AZTN-a

Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj U-zpz-16/2015-4 od 2. ožujka 2021., u upravnom sporu tužitelja Hrvatsko društvo ortodonata protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: UP/I 034-03/13-01/034, URBROJ: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014., temeljem zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, broj GZ-DO-70/15-5 od 29. rujna 2015., protiv pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: UsII-70/14-6 od 5. ožujka 2015, zahtjev Državnog odvjetništva utvrdio osnovanim te je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske preinačio na način da je presudio kako se tužba odbija kao neosnovana. Time je potvrđeno rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 12. lipnja 2014. godine.  

Naime, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je rješenjem od 12. lipnja 2014. godine okončala upravni postupak pokrenut u rujnu 2013. godine i utvrdila kako je Hrvatsko društvo ortodonata sa sjedištem u Zagrebu, Šubićeva 9 (dalje u tekstu: HDO), u vremenskom razdoblju od 1. listopada 2010. do 9. listopada 2013. dokumentom „Minimalni cjenik ortodontskih usluga“ utvrdilo minimalne cijene ortodontskih usluga čime je sklopljen zabranjeni sporazum (kartel) u smislu članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13.; dalje u tekstu: ZZTN), a čiji je cilj  ili posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja. Navedenom udruženju poduzetnika, HDO-u, izrečena je simbolična upravno-kaznena mjera u iznosu od 150.000,00 kuna. U skladu s odredbama ZZTN-a  Minimalni cjenik ortodontskih usluga utvrđen je ex lege ništetnim.

AZTN je u spomenutom rješenju utvrdio kako HDO nema niti je imalo zakonsko uporište za izradu cjenika zbog čega navedeni dokument treba smatrati dogovorom o cijenama između konkurenata koji je zabranjen prema cilju, a takav dogovor između konkurenata predstavlja jednu od najtežih povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Činjenica da je za određivanje najniže cijene dentalnih usluga, sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlastima, ovlaštena isključivo Hrvatska komora dentalne medicine, nije mogla ni na koji način ovlastiti HDO na donošenje takvog cjenika niti je HDO mogao izbjeći utvrđenje povrede članka 8. stavka 1. ZZTN-a koju je počinilo donošenjem „Minimalnog cjenika ortodontskih usluga“. Isto tako, činjenicu da članovi HDO-a nisu imali obvezu primjene spornog cjenika, AZTN je razmatrao kao jednu od olakotnih okolnosti koja je pridonijela izricanju simbolične upravno-kaznene mjere, a nikako kao temelj za oslobađanje od odgovornosti za počinjenje povrede ZZTN-a.

Unatoč tome što je AZTN detaljno odgovorio na navode tužbe HDO-a i još jednom obrazložio razloge za donošenje svoje odluke, Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Visoki upravni sud RH), presudom od 5. ožujka 2015. godine, usvojio je tužbeni zahtjev HDO-a i poništio rješenje AZTN-a.

AZTN je smatrao kako je Visoki upravni sud RH u tom predmetu donio presudu koja na određeni način negira ukupni koncept kartela kakvog poznaju ZZTN i pravna stečevina Europske unije te da je riječ o presedanu koji bi, ako bi presuda Visokog upravnog suda RH-a ostala na snazi, mogao imati dugoročne štetne učinke na interese potrošača, poduzetnika i tržišno natjecanje u cjelini. Budući da protiv pravomoćne presude Visokog upravnog suda RH nema redovnog pravnog lijeka, AZTN je, u srpnju 2015. godine, uputio prijedlog Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: DORH) za podnošenje zahtjeva Vrhovnom sudu Republike Hrvatske za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda RH u tom predmetu. DORH je prijedlog AZTN-a smatrao osnovanim te je u rujnu 2015. godine obavijestio AZTN da je DORH podnio Vrhovnom sudu RH zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude.

U obrazloženju presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. ožujka 2021. utvrđeno je kako je AZTN u provedenom upravnom postupku pravilno utvrdio da je HDO donošenjem i objavom dokumenta „Minimalni cjenik ortodontskih usluga“ sklopilo zabranjeni sporazum iz članka 8. stavka 1. ZZTN-a.

Vrhovni sud Republike Hrvatske, u svojoj je presudi naveo i ono što je AZTN tijekom cijelog postupka isticao, da kad zakonom nije dana ovlast nekom udruženju poduzetnika da utvrđuje cijene proizvoda, odnosno usluga svojih članova, da se tada svako utvrđivanje cijena, a pogotovo utvrđivanje minimalnih ili fiksnih cijena, smatra povredom propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Nadalje, Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je i utvrđenje AZTN-a da su takvi sporazumi zabranjeni prema cilju i da je za njihovo postojanje irelevantno je li takav sporazum primijenjen u praksi odnosno kako nije potrebno da nastanu i posljedice takvih sporazuma na mjerodavnom tržištu. Stoga nije potrebno provoditi niti ispitivanje stvarnih ili potencijalnih učinaka takvih sporazuma na tržište.

AZTN pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske izražavajući nadu kako će pravna shvaćanja Vrhovnog suda u ovom predmetu, kao svojevrstan izvor prava koji ima posebnu snagu i autoritet, utjecati na pravilno tumačenje odnosno pravilnu primjenu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske možete pročitati ovdje