Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Preuzimanje mjera i obveza

Preuzimanje mjera i obveza od strane poduzetnika prepoznat je kao institut koji im omogućuje relativno brzo rješavanje potencijalne povrede tržišnog natjecanja, bez potrebe utvrđenja povrede propisa o zaštititi tržišnog natjecanja i bez izricanja upravno-kaznene mjere.

Taj institut Agenciji prije svega omogućuje ekspeditivnost i ekonomičnost postupka te je često korišten institut u pravu tržišnog natjecanja.Institut predlaganja i preuzimanja obveza izvršenja određenih mjera i uvjeta od strane poduzetnika u cilju otklanjanja negativnih učinaka na tržišno natjecanje sadržan je u članku 49. ZZTN-a koji uređuje da stranka u postupku pokrenutom sukladno članku 39. ZZTN-a, a najkasnije prije dostave Obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. ZZTN-a, može Agenciji predložiti preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta kao i rokove u kojima će to učiniti, u cilju otklanjanja negativnih učinaka njezinog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje.U ZZTN je ovaj institut preuzet iz pravne stečevine EU – članka 9. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1/2003.

Ako Agencija ocijeni da su predložene mjere, uvjeti i rokovi dostatni za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja, rješenjem prihvaća predložene mjere, uvjete i rokove koji time postaju obveznim za predlagatelja. Agencija pak rješenjem obvezuje poduzetnika na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u zadanom roku, te obustavlja postupak jer nakon prihvata predloženih mjera više nema uvjeta za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.

Ipak, valja naglasiti da preuzimanje obveza nije primjenjivo u svim slučajevima, a osobito kada teška priroda povrede zahtijeva izricanje upravno-kaznene mjere (primjerice, uopće nije primjereno za kartele). Također, važno je istaknuti da javni poziv Agencije svim zainteresiranim stranama (engl. market testing), u slučaju da namjerava prihvatiti ponuđene obveze, može ukazati i na neprimjerenost ponuđenih obveza pa se time i postupak može produljiti.