Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.11.2017

011-01/2017-02/035

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija nema primjedbi na Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.11.2017

UP/I 034-03/2017-01/008

AZTN protiv Webasto Thermo & Comfort – avtomobilska tehnika d.o.o. – Podružnica Velika Gorica, Velika Gorica -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

20.10.2017

011-01/2017-02/033

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa (dalje: Nacrt prijedloga Iskaza).
Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.10.2017

UP/I 034-03/17-01/014

AZTN protiv F&F Rail d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativu Zagrebtrans d.o.o. za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika F&F Rail d.o.o jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative tvrdi kako su poduzetnici Felbermayer Austria i Fagioli Italy 29. listopada 2014. osnovali trgovačko društvo F&F Rail i time sklopili zabranjeni sporazum u smislu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske. Podnositelj smatra da isti putem povezanog društva F&F Rail na teritoriju Republike Hrvatske nude cijene usluga koje su višestruko niže od cijena koje naplaćuju prema drugim kupcima na teritoriju Europske unije za iste usluge, čime neposredno nameću nepravedne predatorske cijene usluga željezničkog prijevoza, primjenjuju nejednake uvjete za istovrsne poslove koje obavljaju na teritoriju Europske unije, čime narušavaju kompletno tržište ovih usluga, kako za korisnike usluga tako i za davatelje usluga poput podnositelja inicijative kojeg stavljaju u nepovoljan položaj. Vezano na navedeno, Zagrebtrans smatra kako se na opisani način pokušava eliminirati konkurenciju u Republici Hrvatskoj.
Predmetna inicijativa podnesena je u istoj činjeničnoj stvari o kojoj je Agencija već donijela konačnu odluku o odbacivanju inicijative jer ne postoje pravne pretpostavke za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv poduzetnika F&F Rail (klasa: UP/I 034-03/16-01/019, urbroj: 580-10/76-2016-014, od 12. prosinca 2016.), budući da je utvrđeno kako rečeni poduzetnik sa nije u vladajućem položaju na teritoriju Republike Hrvatske u smislu članka 12. ZZTN-a. Također, iako Agencija vodi postupke iz njezine nadležnosti po službenoj dužnosti, uzeto je u obzir da je podnositelj, tijekom prethodnog ispitivanja na mjerodavnom tržištu, u cijelosti povukao predmetnu inicijativu, a iz čega se može zaključiti kako isti više nema interesa za pokretanje postupka pred Agencijom.
Tome valja pridodati kako je podnositelj inicijative zajednički pothvat (eng. joint venture) poduzetnika iz Austrije i Italije, osnivača F&F Rail-a, krivo interpretirao, te posljedično tome krivo podveo pod institut zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. ZZTN-a. Na sporazume između povezanih poduzetnika ne može se primijeniti članak 8. ZZTN-a ili članak 101. UFEU-a jer se zabranjenim sporazumima u smislu tih članaka mogu smatrati samo sporazumi između neovisnih poduzetnika, što u konkretnom slučaju nije riječ.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.10.2017

UP/I 034-03/2017-01/015

AZTN protiv Autotransport Karlovac d.d., Karlovac i Čazmatrans promet d.o.o., Čazma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativiu obrta za prijevozničke usluge Kladušan Tranasturist za pokretanje postupka protiv poduzetnika Autotransport Karlovac d.d. jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative navodi kako su Autotransport i Čazmatrans promet u Postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač, sklopili zabranjeni sporazum. Nakon što su njegove ponude za grupe 1, 2, 3 i 6 odabrane kao najpovoljnije, Autotransport je odustao od istih, kako bi ponude Čazmatrans prometa, ocijenjene kao valjane i rangirane na drugom mjestu prema kriteriju za odabir ponude, bile odabrane kao jedine preostale i u visini procijenjene vrijednosti nabave.
Podnositelj inicijative smatra kako razlike u ponudama Autotransporta i Čazmatrans prometa u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, te osobito činjenica da je poduzetnik Čazmatrans Nova d.o.o. većinski vlasnik Autotransporta i jedini osnivač Čazmatrans prometa, ukazuju na to da su se Autotransport i Čazmatrans promet sporazumjeli da Autotransport u Postupku javne nabave ponudi cijene konkurentne ostalim poduzetnicima i da od svojih ponuda odustane, kako bi Čazmatrans promet dobio ugovor o javnoj nabavi prema cijenama u visini procijenjene vrijednosti nabave za pojedinu grupu predmeta nabave.

Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Agencija je zaključila da su u konkretnom slučaju, Autotransport i Čazmatrans promet kao društva istoga koncerna povezani zajedničkom kontrolom od strane poduzetnika Čazmatrans Nova te se stoga smatraju jednim gospodarskim subjektom i nastupaju zajednički kao pravni nositelji jednog jedinstvenog poduzetnika. Budući da nije riječ o neovisnim poduzetnicima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nisu ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu članka 8. ZZTN-a, pa stoga njihovo postupanje u predmetnom Postupku javne nabave ne može biti kvalificirano kao zabranjeni sporazum. Stoga je AZTN odbacio inicijativu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.10.2017

011-01/2017-02/031

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.09.2017

UP/I 034-03/17-01/012

AZTN protiv Hrvatskog autokluba, Zagreb

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je odbacila inicijativu poduzetnika Autoklub Maksimir za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Hrvatskog autokluba jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Poslove tehničke pomoći na cestama u Zagrebu obavljaju: Autoklub Siget, Autoklub Maksimir, Autoklub Sveučilište i Autoklub Končar, a obavljanje tih poslova propisao je HAK.
Podnositelj inicijative smatra da je obavljanje tehničke pomoći na cesti od izuzetne važnosti za svaki autoklub i da ta djelatnost ne može bez jasnih kriterija biti prepuštena HAK-ovoj stručnoj službi i dispečerima, tim više što oni, smatra Autoklub Maksimir, provode prema njemu diskriminaciju u odnosu na ostale autoklubove koji obavljaju istu djelatnost.
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je utvrdio da je HAK izradio raspored smjena dežurstva uzimajući činjenično stanje u pogledu kapaciteta autoklubova za pružanje usluga tehničke pomoći vozačima na cesti (prijevoz vozila i otklon kvara) . Iz toga proizlazi da postoji raspored rada koji osigurava da raspodjela dežurstava između autoklubova s istim brojem vozila bude jednaka, odnosno razmjerna broju vozila kao kapacitetu za pružanje usluga. Ako se kao polazna točka uzme u obzir tehnička opremljenost autoklubova za obavljanje intervencija, što je prema ocjeni Agencije objektivno određen kriterij, ne može se zaključiti da HAK diskriminira Autoklub Maksimir u odnosu na ostale autoklubove jer je Autoklub Maksimir izjednačen s ostala dva autokluba koja su jednako tehnički opremljena kao i on, dok je kod Autokluba Siget vidljivo značajno odstupanje, no isti značajno odstupa i što se tiče tehničke opremljenosti, odnosno broja vozila za vuču i/ili broja pokretnih radionica. Osim toga, Autoklub Maksimir kao član HAK-a ima prava koja su mu po toj osnovi propisana Statutom HAK-a, kao što je ulaganje pritužbi na rad tijela HAK-a, davanje prijedloga tijelima HAK-a za poboljšanje organizacije i djelovanja HAK-a te pravo temeljnog autokluba na dva predstavnika u skupštini HAK-a

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

15.09.2017

011-01/2016-02/035

Ministarstvo poljoprivrede -Konačni prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je zahtjev Ministarstva poljoprivrede kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: Konačni prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Konačni prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojem je navela kako zbog poteškoća u provedbi koje se izvjesno mogu pretpostaviti smatra spornom odredbu članka 2. točku o) Konačnog prijedloga Zakona, kojom se definira pojam „nabavna cijena“ i to samo u dijelu koji glasi: “ te uvećana za zavisne troškove koji su vezani za nabavu iste“, s obzirom na to da pojam zavisnih troškova nije definiran u Konačnom prijedlogu Zakona pa je time neodređen. Dodatno, Agencija je u mišljenju predložila da se u odredbi članka 2. Konačnog prijedloga Zakona, naziva Značenje pojmova u novoj točki, definirati pojam zavisnih troškova.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.09.2017

011-01/2017-02/030

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Obrazac Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Obrazac Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (dalje: Obrazac). Agencija je izvršila uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.09.2017

011-01/2017-02/027

Državni zavod za intelektualno vlasništvo -Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovnih tajni)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je dopis Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovnih tajni) (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojem je predložila da se u tekstu Nacrta Zakona u dijelu koji opisuje Ocjenu stanja, navede i Zakon o postupcima naknade štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 69/17), koji također uređuje zaštitu povjerljivih informacija. U odnosu na sadržaj odredbi Nacrta Zakona, Agencija nije imala primjedbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore