Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/007

Katijan Knok i Uma FM, Zagreb i Radio Croatia, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/008

Hrvoje Barišić i Antena FM, Zagreb i Obiteljski radio, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

23.11.2017

011-01/2017-02/035

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija nema primjedbi na Nacrt Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.11.2017

UP/I 034-03/2017-01/008

AZTN protiv Webasto Thermo & Comfort – avtomobilska tehnika d.o.o. – Podružnica Velika Gorica, Velika Gorica -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

08.11.2017

UP/I 034-03/2016-01/008

AZTN protiv BSH kućanski uređaji d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

20.10.2017

011-01/2017-02/033

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o razvoju Grada Vukovara i Teze za sadržaj propisa (dalje: Nacrt prijedloga Iskaza).
Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.10.2017

UP/I 034-03/17-01/014

AZTN protiv F&F Rail d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativu Zagrebtrans d.o.o. za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika F&F Rail d.o.o jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative tvrdi kako su poduzetnici Felbermayer Austria i Fagioli Italy 29. listopada 2014. osnovali trgovačko društvo F&F Rail i time sklopili zabranjeni sporazum u smislu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske. Podnositelj smatra da isti putem povezanog društva F&F Rail na teritoriju Republike Hrvatske nude cijene usluga koje su višestruko niže od cijena koje naplaćuju prema drugim kupcima na teritoriju Europske unije za iste usluge, čime neposredno nameću nepravedne predatorske cijene usluga željezničkog prijevoza, primjenjuju nejednake uvjete za istovrsne poslove koje obavljaju na teritoriju Europske unije, čime narušavaju kompletno tržište ovih usluga, kako za korisnike usluga tako i za davatelje usluga poput podnositelja inicijative kojeg stavljaju u nepovoljan položaj. Vezano na navedeno, Zagrebtrans smatra kako se na opisani način pokušava eliminirati konkurenciju u Republici Hrvatskoj.
Predmetna inicijativa podnesena je u istoj činjeničnoj stvari o kojoj je Agencija već donijela konačnu odluku o odbacivanju inicijative jer ne postoje pravne pretpostavke za pokretanje postupka po službenoj dužnosti protiv poduzetnika F&F Rail (klasa: UP/I 034-03/16-01/019, urbroj: 580-10/76-2016-014, od 12. prosinca 2016.), budući da je utvrđeno kako rečeni poduzetnik sa nije u vladajućem položaju na teritoriju Republike Hrvatske u smislu članka 12. ZZTN-a. Također, iako Agencija vodi postupke iz njezine nadležnosti po službenoj dužnosti, uzeto je u obzir da je podnositelj, tijekom prethodnog ispitivanja na mjerodavnom tržištu, u cijelosti povukao predmetnu inicijativu, a iz čega se može zaključiti kako isti više nema interesa za pokretanje postupka pred Agencijom.
Tome valja pridodati kako je podnositelj inicijative zajednički pothvat (eng. joint venture) poduzetnika iz Austrije i Italije, osnivača F&F Rail-a, krivo interpretirao, te posljedično tome krivo podveo pod institut zabranjenog sporazuma u smislu članka 8. ZZTN-a. Na sporazume između povezanih poduzetnika ne može se primijeniti članak 8. ZZTN-a ili članak 101. UFEU-a jer se zabranjenim sporazumima u smislu tih članaka mogu smatrati samo sporazumi između neovisnih poduzetnika, što u konkretnom slučaju nije riječ.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.10.2017

UP/I 034-03/2017-01/015

AZTN protiv Autotransport Karlovac d.d., Karlovac i Čazmatrans promet d.o.o., Čazma

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je inicijativiu obrta za prijevozničke usluge Kladušan Tranasturist za pokretanje postupka protiv poduzetnika Autotransport Karlovac d.d. jer nema uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative navodi kako su Autotransport i Čazmatrans promet u Postupku javne nabave usluge prijevoza učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač, sklopili zabranjeni sporazum. Nakon što su njegove ponude za grupe 1, 2, 3 i 6 odabrane kao najpovoljnije, Autotransport je odustao od istih, kako bi ponude Čazmatrans prometa, ocijenjene kao valjane i rangirane na drugom mjestu prema kriteriju za odabir ponude, bile odabrane kao jedine preostale i u visini procijenjene vrijednosti nabave.
Podnositelj inicijative smatra kako razlike u ponudama Autotransporta i Čazmatrans prometa u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, te osobito činjenica da je poduzetnik Čazmatrans Nova d.o.o. većinski vlasnik Autotransporta i jedini osnivač Čazmatrans prometa, ukazuju na to da su se Autotransport i Čazmatrans promet sporazumjeli da Autotransport u Postupku javne nabave ponudi cijene konkurentne ostalim poduzetnicima i da od svojih ponuda odustane, kako bi Čazmatrans promet dobio ugovor o javnoj nabavi prema cijenama u visini procijenjene vrijednosti nabave za pojedinu grupu predmeta nabave.

Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Agencija je zaključila da su u konkretnom slučaju, Autotransport i Čazmatrans promet kao društva istoga koncerna povezani zajedničkom kontrolom od strane poduzetnika Čazmatrans Nova te se stoga smatraju jednim gospodarskim subjektom i nastupaju zajednički kao pravni nositelji jednog jedinstvenog poduzetnika. Budući da nije riječ o neovisnim poduzetnicima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, nisu ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu članka 8. ZZTN-a, pa stoga njihovo postupanje u predmetnom Postupku javne nabave ne može biti kvalificirano kao zabranjeni sporazum. Stoga je AZTN odbacio inicijativu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.10.2017

011-01/2017-02/032

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o platnom prometu s Tezama

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2017

011-01/2017-02/031

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore