Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Odaberite sekciju

Koncentracije

Ključ nastanka koncentracije je stjecanje kontrole. Kontrola se ostvaruje prijenosom prava, ugovora ili drugih sredstava kojima jedan ili više poduzetnika, bilo pojedinačno, bilo zajednički, stječe mogućnost ostvarivanja prevladavajućeg utjecaja nad jednim ili više poduzetnika ili pak dijela jednog ili više poduzetnika na trajnoj osnovi. U smislu prava tržišnog natjecanja, koncentracija poduzetnika, sukladno članku 15. ZZTN-a, nastaje promjenom kontrole nad poduzetnikom na trajnoj osnovi koja se stječe:1. pripajanjem ili spajanjem dva ili više neovisnih poduzetnika ili dijelova tih poduzetnika,2. stjecanjem izravne ili neizravne kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više poduzetnika nad drugim, odnosno više drugih poduzetnika ili dijelom, odnosno dijelovima drugih poduzetnika i to:

  • stjecanjem većine dionica ili udjela, ili
  • stjecanjem većine prava glasa, ili
  • na drugi način u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim propisima.

Koncentracijom u smislu ZZTN-a se također smatra i stvaranje zajedničkog pothvata (joint venture) od strane dva ili više neovisnih poduzetnika, koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt.

Za razliku od postupaka utvrđivanja zabranjenih sporazuma između poduzetnika i zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika koje Agencija uvijek pokreće po službenoj dužnosti, postupak ocjene koncentracije u pravilu se pokreće temeljem prijave njezinih sudionika. Budući da koncentracije poduzetnika mogu imati pozitivne i negativne učinke na tržištu, Agencija, upravo uzimajući u obzir učinke koncentracije na mjerodavnom tržištu ili tržištima, odlučuje o kriterijima ocjene svake pojedine koncentracije.

Sukladno propisima koji uređuju njezinu nadležnost, Agencija ocjenjuje samo poslovne transakcije značajne ekonomske snage koja se očituje kroz ukupne prihode poduzetnika sudionika koncentracije. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja kao jedini objektivni i mjerljivi kriterij za postojanje obveze prijave koncentracije utvrđuje visinu ukupnog konsolidiranog godišnjeg prihoda poduzetnika-sudionika koncentracije. Dakle, sudionici koncentracije obvezni su prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije ako su kumulativno ostvareni slijedeći uvjeti:

Drugim riječima, poduzetnik je obvezan prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije ako su, sukladno članku 17. stavku 1. ZZTN-a, kumulativno ispunjena dva uvjeta:

  • da ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, i
  • da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, u Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvještajima iznosi najmanje 100.000.000 kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Iznimno, nakladnici sudionici koncentracija, temeljem Zakona o medijima, obvezni su podnijeti prijavu koncentracije Agenciji, u slučaju promjene kontrole nad poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja na trajnoj osnovi, neovisno o visini prihoda sudionika te koncentracije i Agencija takvu koncentraciju ocjenjuje isključivo sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Ukoliko sudionici koncentracije propuste prijaviti koncentraciju na ocjenu njezine dopuštenosti Agenciji, a takva obveza postoji sukladno ranije citiranoj odredbi članka 17. ZZTN-a, tada ih je Agencija u obvezi kazniti upravno-kaznenom mjerom do najviše jedan (1) posto njihovog ukupnog prihoda.