Nadležnosti

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Odaberite sekciju

1. Razina

Kada Agencija na temelju potpune prijave namjere koncentracije i saznanja kojima raspolaže ocijeni da se može razumno pretpostaviti da predmetna koncentracija nema značajni učinak na mjerodavnom tržištu, koncentracija se smatra dopuštenom na I. razini (bez pokretanja i vođenja postupka ocjene konkretne koncentracije na II. razini).

U tom slučaju, Agencija bez odlaganja, nakon što zaprimi potpunu prijavu koncentracije, u roku od 30 dana od dana davanja potvrde podnositelju prijave o potpunosti prijave koncentracije, obavještava javnost o dopuštenosti koncentracije na I. razini i dostavlja podnositelju prijave koncentracije potvrdu o dopuštenosti te koncentracije na I. razini.

Međutim, kako bi takvu potvrdu mogla dati, Agencija obavezno prethodno mora provesti analizu podataka iz zaprimljene potpune prijave koncentracije o mjerodavnom tržištu i tržišnim udjelima konkurenata i učincima koncentracije te objaviti javni poziv svim konkurentima i drugim zainteresiranima da se Agenciji (ukoliko to žele) očituju o učincima te koncentracije na tržište. Tek nakon što uzme u obzir sve navedeno i utvrdi da koncentracija nema značajan učinak, Agencija daje podnositelju prijave potvrdu o dopuštenosti koncentracije na I. razini.