Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

13.11.2015

UP/I 034-03/2015-01/018

AZTN protiv Presečki grupa d.o.o., Krapina

Zbog nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, Agencija je odbacila inicijativu poduzetnika Autotransporti-Kunštek d.o.o., Krapina za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Presečki grupa d.o.o.
Autotransporti-Kunštek u inicijativi navodi kako je poduzetnik Presečki postupio u suprotnosti s rješenjem Agencije klase. UP/I 030-02/2006-02/5, urbroja: 580-02-06-27-35, od 19. prosinca 2006., budući da je nakon pravomoćnosti rješenja pokrenuo postupak uspostave cit. „trećeg kolodvora” koji se, kako navodi, nalazi u neposrednoj blizini i to na udaljenosti od 20 do 50 metara od Autobusnog kolodvora koji je u vlasništvu podnositelja inicijative. Podnositelj inicijative smatra kako Presečki uvrštavanjem nepoznate lokacije u vozne redove iskorištava vladajući položaj u odnosu na ostale pružatelje usluge prijevoza te im onemogućuje pružanje usluga prijevoza na navedenim autobusnim linijama, a na štetu korisnika usluge prijevoza.

Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu Agencija je utvrdila da se u konkretnom slučaju poduzetnik Presečki ne nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu. Također je, Agencija uzela u obzir da se sukladno članku 34. stavku 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, javni linijski prijevoz na međužupanijskim i županijskim linijama obavlja na temelju dozvole koje izdaje ministarstvo nadležno za promet, a upravno tijelo županije nadležno za poslove prometa izdaje dozvolu za županijski linijski prijevoz putnika. Ako ispunjava uvjete propisane ZPCP-om, bilo koji prijevoznik može ishoditi dozvolu za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika i na više linija u unutarnjem prometu, kako na lokalnom, tako i međužupanijskom. Agencija naglašava da propisom nije ograničen broj autobusnih kolodvora u nekom mjestu, a sukladno odredbama ZPCP-a obveza korištenja autobusnog kolodvora u mjestu u kojem postoji autobusni kolodvor postoji za prijevoznika koji obavlja javni linijski prijevoz samo ako je riječ o linijama dužim od 50 km. Stoga prijevoznici koji prometuju na linijama kraćim od 50 km uopće ne trebaju koristiti usluge autobusnog kolodvora.
Vezano uz rješenje Agencije klase: UP/I 030-02/2006-02/5, urbroja: 580-02-06-27-35, od 19. prosinca 2006., važno je istaknuti da je Agencija utvrdila kako izgradnja novog kolodvora, pored postojećeg, predstavlja dopušteno postupanje poduzetnika čak i kad je u vladajućem položaju te da vertikalna integracija ne dovodi do značajnog sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, sve dok je pristup autobusnim kolodvorima omogućen svim poduzetnicima koji obavljaju usluge javnog linijskog prijevoza pod jednakim uvjetima.
Agencija naglašava kako je navode iz inicijative ocjenjivala isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja budući da s obzirom na svoje zakonske ovlasti nije u mogućnosti utjecati na provedbu posebnih zakona i propisa koji uređuju određena pitanja i djelatnosti, a za koja su nadležna druga tijela i /ili institucije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.11.2015

034-08/2015-01/181

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga obrta «Promo 21» Karlovac (vl. Dalibor Dakić) - zahtjev HAKOM-a

Agencija je izvršila uvid u sadržaj zahtjeva HAKOM-a te nema primjedbi u svezi prijave vlasnika obrta Promo 21 - za trgovinu i usluge, iz Karlovca, radi obavljanja zamjenskih poštanskih usluga. Međutim, Agencija u odnosu na odredbu članka 5. stavka 3., Općih uvjeta kojim se određuje kako korisnik s davateljem poštanskih usluga sklapa pisani ugovor o suradnji kojim se uređuju posebni uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga, ukazuje kako je poželjno u odredbama Općih uvjeta navesti u bitnome i posebne uvjete te sve bitne odrednice koje se odnose na način i postupak obavljanja predmetnih poštanskih usluga.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2015

011-01/2015-02/038

Grad Velika Gorica - dokumentacija za nadmetanje radi obavljanja dimnjačarskih poslova

Agencija je zaprimila zahtjev Grada Velike Gorice kojim se traži mišljenje Agencije o uvjetu natječaja radi davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova. Naime, radi pružanja kvalitetnijih i stručnijih usluga krajnjim korisnicima dimnjačarskih usluga Grad Velika Gorica ima namjeru u dokumentaciji za nadmetanje za koncesiju kao dokaz stručne sposobnosti odrediti kao uvjet posjedovanje certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Agencija smatra kako je potrebno zainteresiranim poduzetnicima osigurati primjereno razdoblje prilagodbe za pribavljanje certifikata jer bi u protivnom ispunjavanje toga novog, dodatnog uvjeta moglo predstavljati ograničenje za pristup tržištu. Određivanje primjerenog roka posebno je važno ako bi u konkretnom slučaju u trenutku raspisivanja natječaja taj uvjet ispunjavao mali broj potencijalnih ponuditelja (a napose ako traženi uvjet ispunjava samo jedan poduzetnik) te ukoliko je pribavljanje i održavanje ISO norme povezano sa izdvajanjem značajnih financijskih sredstava (ulaganjima).
Agencija je predložila da se pitanje posjedovanja norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 razmotri u smislu dodatnih bodova/prednosti/uvjeta, prilikom donošenja odluke o odabiru, a ne u smislu odlučujućeg (isključujućeg) uvjeta za pristup natječaju odnosno tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2015

UP/I 034-03/2015-02/006

CAPITAL FM d.o.o., Zagreb i Janus d.o.o., Osijek; i Radio Velika Gorica d.o.o., Velika Gorica; ocjena dopuštenosti koncentracije

Zbog propusta poduzetnika Capital FM da u roku propisanom ZZTN-om podnese Agenciji obveznu prijavu namjere provedbe koncentracije nastalu stjecanjem izravne kontrole nad poduzetnicima Radio Velika Gorica d.o.o., Velika Gorica i Janus d.o.o., Osijek, Agencija je poduzetniku Capital FM izrekla upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 25.000,00 kuna.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o izricanju upravno-kaznene mjere

Logo

23.10.2015

011-01/2015-02/035

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Prijedlog Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020.

Agencija nema primjedbi na Prijedlog Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.10.2015

011-01/2015-02/036

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga Odluke o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Odluke o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.10.2015

UP/I 034-03/2015-01/028

AZTN protiv Ipsos puls d.o.o., Split

Zbog nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti, Agencija je donijela rješenje o odbacivanju inicijative koju je protiv poduzetnika Ipsos plus podnijelo nekoliko poduzetnika iz radijske djelatnosti. Podnositeljima inicijative bila je upitna metoda istraživanja slušanosti putem telefonskih anketa budući da se u telefonskim anketama prije svega istražuje gledanost TV programa, posjećenost/čitanost portala, čitanost dnevnih novina i magazina, a tek na kraju slušanost radija. Podnositelji inicijative smatraju da bi Ipsos puls d.o.o. istraživanje trebao provoditi tako da se anketama posebno istražuje slušanost radio postaja pa bi one kraće trajale i rezultirale točnijim podacima. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu je pokazalo kako ne postoji objektivno opravdan razlog zbog kojeg bi Ipsos puls favorizirao neku vrstu medija na štetu ostalih, jer on ne donosi odluku o tome putem kojeg medija će neki poduzetnik oglašavati svoj proizvod i/ili uslugu, već to rade samo poduzetnici samostalno ili u suradnji s marketinškim agencijama. Odluka o tome na koji način i putem kojeg medija će oglašavati svoje proizvode i/ili usluge slobodna poslovna odluka svakog poduzetnika i upravo bi poduzetnici, odnosno marketinške agencije koje koriste usluge poduzetnika Ipsos puls, trebale biti najviše zainteresirane za promjenu metode istraživanja koju koristi poduzetnik Ipsos puls u slučaju sumnje u kvalitetu ili točnost njegove metode.
Slijedom navedenog, utvrđeno je kako postupanje poduzetnika Ipsos puls d.o.o. u konkretnom slučaju nije sporno u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

23.10.2015

UP/I 034-03/2015-01/026

AZTN protiv Zagrebačka banka d.d., Zagreb; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; Erste&Steiermarkische Banka d.d., Rijeka, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb; Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb; OTP banka Hrvatska d.d., Zadar; Societe Generale – Splitska Banka d.d., Split; Inicijativa Udruge Franak

Agencija je odbacila inicijativu udruge Franak za utvrđivanjem zabranjenog sporazuma između poduzetnika-banaka: Zagrebačke banke, Zagreb, Erste&Steirmarkische banke, Rijeka, Raiffeisenbank Austria, Zagreb, Hypo-Alpe Adria-Bank, Zagreb, OTP banka Hrvatska, Zadar i Societe Generale – Splitska Banka, Split koje su sudjelovale na pregovorima u Ministarstvu financija vezano uz problem snažne aprecijacije švicarskog franka u odnosu na hrvatsku kunu. Način na koji su banke nastupile prilikom sudjelovanja u radu Radne skupine, prema mišljenju Agencije, ne bi se moglo smatrati sporazumom koji ima za cilj, a niti za posljedicu, narušavanje tržišnog natjecanja u smislu članka 8. ZZTN-a te je stoga Agencija odbacila inicijativu zbog nepostojanja uvjeta za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Osnivanjem Radne skupine od strane Ministarstva financija nastojalo se iznaći rješenje već postojećeg problema nastalog između predmetnih banaka i njihovih klijenata koji se odrazio na izrazito velik broj hrvatskih građana te koji je postao društveni problem koji zahtjeva rješavanje na državnoj razini.
Agencija je utvrdila kako je Ministarstvo financija formiralo Radnu skupinu u koju su imenovani predstavnici četiri od ukupno sedam banaka u kojem su članovi Radne skupine zastupali interese i onih banaka čiji predstavnici nisu dio Radne skupine. Također, Agencija smatra kako u konkretnom slučaju utvrđenja zabranjenog sporazuma nedostaje element dogovora konkurenata kojemu je svrha ograničiti ili isključiti tržišno natjecanje između sudionika sporazuma. Predmet sporazuma za potrebe Radne skupine nije dogovor o cijenama odnosno drugim trgovinskim uvjetima po kojima će banke izdavati kredite svojim klijentima u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Također, posljedica sklapanja zabranjenog sporazuma u konkretnom slučaju nije podjela klijenata (jer se odnosi na postojeće dvostrane obvezno-pravne odnose) niti podjela tržišta na kojem bi nakon tog dogovora djelovali (jer se također radi o već postojećim obvezno-pravnim odnosima), a niti je vidljiv kakav drugi protutržišni cilj koji bi bio rezultat sporazuma. Isto tako, nije razvidno na koji bi se način, po sklapanju sporazuma, isključilo tržišno natjecanje između konkurenata.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.10.2015

UP/I 034-03/2015-02/009

SIJ – Slovenska industrija jekla d.d., Republika Slovenija i Perutnina Ptuj d.d., Republika Slovenija

Agencija je odobrila koncentraciju kojom je poduzetnik SIJ – Slovenska industrija jekla iz Ljubljane namjerava steći većinu udjela u temeljnom kapitalu Perutnine Ptuj. Budući da je grupacija SIJ aktivna u industriji čelika, dok je Perutnina Ptuj aktivna na području proizvodnje i prodaje svježeg mesa peradi te prodaje prerađenog mesa preradi, nema preklapanja u djelatnostima sudionika koncentracije. Tržišni udjel Perutnine na oba mjerodavna tržišta ne prelazi 20 posto, te je, iza Vindije koja je tržišni lider, drugi po snazi tržišni takmac u Hrvatskoj. Stoga koncentracija neće dovesti do promjene u strukturi mjerodavnih tržišta, što znači da neće imati značajan učinak na tržišno natjecanje. Na provedeni test tržišta nije bilo reakcija.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

14.10.2015

UP/I 034-03/2014-01/021

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb; Inicijativa poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., Zlatar Bistrica za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja

Rješenje o ispravku Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-018 od 30. siječnja 2015.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o ispravku Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-018 od 30. siječnja 2015.

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore