Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

12.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/016

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

AZTN je odbacio inicijativu poduzetnika Zlatni lipanj j.d.o.o., Zlatar Bistrica za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatske šume Zagreb jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka. U inicijativi podnositelj navodi kako su Hrvatske šume zlouporabile vladajući položaj na način da su onemogućile u cijelosti pristup tržištu divlje vrste samoniklog bilja smilje, odbijajući u razdoblju od 15. lipnja do 15. kolovoza 2016. zaključiti ugovor o sakupljanju kojim mu daju pravo na sakupljanje divlje vrste smilje na područjima kojima upravljaju, a koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Dubrovačko-neretvanske županije te na otocima Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, da bi bila riječ o sprječavanju, ograničavanju ili narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja, moraju istodobno biti ispunjena dva uvjeta i to: da se konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu te da taj vladajući položaj zlouporabljuje. Mjerodavno tržište sakupljanja samoniklog zaštićenog ljekovitog i aromatičnog bilja na teritoriju Republike Hrvatske bilo je predmetom analize Agencije po ranijim inicijativama Zlatnog lipnja za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv Hrvatskih šuma, u predmetima klase: UP/I 034-03/13-01/024, UP/I 034-03/14-01/014, UP/I 034-03/14-01/021 i UP/I 034-03/15-01/009. Predmetne inicijative Agencija je prvenstveno zbog činjenice da se Hrvatske šume ne nalaze u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu, a takve je odluke Agencije potvrdio Visoki upravni sud Republike Hrvatske presudama pod poslovnim brojevima: UsII-97/2013-6 od 19. ožujka 2014., UsII-86/14-15 od 30. studenog 2015., UsII-132/15-11 od 11. studenog 2015. i UsII-41/15-16 od 30. studenog 2015.
Slijedom navedenog, predmetna inicijativa ne predstavlja dostatnu indiciju za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Hrvatske šume.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

12.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/022

AZTN protiv Kaufland Hrvatska k.d., Zagreb i Plodine d.d., Rijeka

AZTN je odbacio inicijativu anonimnog podnositelja za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Kaufland Hrvatska, Zagreb, jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka. Podnositelj inicijative navodi kako su Kaufland i Plodine u sklopu akcijske prodaje u vremenu od 18. do 24. kolovoza 2016. prodavali pivo (Pan, Karlovačko i Ožujsko) po maloprodajnoj cijeni manjoj od nabavne, što prema mišljenju anonimnog podnositelja inicijative predstavlja zlouporabu vladajućeg položaja i čini zabranjeni sporazum.
Agencija je utvrdila da u konkretnom slučaju niti Kaufland niti Plodine nemaju vladajući položaj na tržištu distributivne trgovine mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj. Stoga navedeni poduzetnici nisu niti mogli počiniti zlouporabu vladajućeg položaja u smislu članka 13. ZZTN-a. Uz to je potrebno istaknuti kako je prodaja ispod nabavne cijene regulirana člankom 64. Zakona o trgovini (Narodne novine, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), kao jedan od oblika nepoštenog trgovanja. Međutim, Agencija nije nadležna za primjenu tog zakona budući da sukladno članku 66. Zakona o trgovini upravni nadzor nad primjenom tog zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja nadležno ministarstvo, dok inspekcijski nadzor provode nadležni inspektori Ministarstva financija.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

12.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/026

AZTN protiv Grada Zagreba

AZTN je odbacio inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom za pokretanje postupka protiv Grada Zagreba jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
U inicijativi se u bitnome se navodi kako je javni naručitelj Grad Zagreb raspisao otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s tri gospodarska subjekta na razdoblje od četiri godine u predmetu nabave „Kruh i krušni proizvodi za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola. Podnositelj smatra da postoji nadležnost Agencije budući da postoje indicije da je u postupku javne nabave došlo do sklapanja zabranjenih sporazuma odnosno da je ponuda posljedica postupanja koja su u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
Kako se u smislu članka 3. ZZTN-a poduzetnikom smatra osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni status i način na koji se financira, javni naručitelj, u konkretnom slučaju Grad Zagreb, može se smatrati poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja samo u slučaju kada na tržištu nudi proizvode i usluge. Tako aktivnosti Grada Zagreba koje se odnose na javnu nabavu, u kojoj je on naručitelj robe, usluga ili radova ne čine ga poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Slijedom navedenog, prihvat ponude u predmetnom postupku javne nabave od strane Grada Zagreba, na koji ukazuje podnositelj inicijative, ne može se smatrati sporazumom u smislu članka 8. ZZTN-a.
Također, uzimajući u obzir ponude poduzetnika koji su sudjelovali u natječaju, kao i navode inicijative, utvrđeno je kako ne postoje nikakvi dokazi pa niti indicije da su ponuditelji u predmetnom postupku javne nabave sklopili zabranjeni sporazum s ciljem isključivanja tržišnog natjecanja i postizanja više cijene svojih proizvoda.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

12.12.2016

UP/I 034-03/2016-01/014

AZTN protiv CLB Holding d.o.o., Molve

AZTN je postupajući po inicijativi Exima grupa d.o.o. Zagreb, za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika CLB Holding d.o.o., odbacio inicijativu jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Podnositelj inicijative navodi kako od 2007. godine pruža usluge najma uređaja Segway u okviru turističke usluge „Segway City Tour Zagreb", a 2006. je kao ovlašteni uvoznik proizvoda poduzetnika Segway Inc. preko austrijskog principala, prvi puta na teritoriju Republike Hrvatske predstavio Segway uređaje, te tržišnu marku Segway PT učinio poznatom na hrvatskom tržištu. Dolaskom na tržište novog uvoznika 2015. godine, poduzetnika CLB, koji je u Zagrebu pokrenuo istovjetnu turističku uslugu, podnositelj inicijative je svjesno i namjerno šikaniran i diskreditiran rušenjem ugleda njegove usluge „Segway City Tour Zagreb". Exime navodi kako CLB koristeći poziciju uvoznika Segway proizvoda, obilazi lokacije dugogodišnjih poslovnih partnera Exime i predstavljajući se kao ovlašteni uvoznik Segway uređaja svojata svoje navodno isključivo pravo na pružanje takve usluge, a djelatnost promiče omalovažavanjem konkurencije i namjernim širenjem neistina. Također, CLB je bez najave pokrenuo arbitražni postupak pri CARNet-u, radi preuzimanja domene segway.hr koja je u vlasništvu Exime, a nakon čega je uslijedilo i podizanje tužbe protiv Exime zbog navodne zlouporabe žiga korporacije Segway Inc.
U provedenom prethodnom ispitivanju stanja na mjerodavnom tržištu, utvrđeno je da je riječ o postupanjima na koja se primjenjuju odredbe Zakona o trgovini odnosno Zakona o žigu i drugih propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, gdje su nadzor u svrhu otklanjanja ili sprječavanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede propisa, u nadležnosti drugih tijela i/ili institucija, različitih od Agencije.
Vezano uz dio inicijative koji se odnosi na odobravanje popusta na cijene servisa, rezervnih dijelova i ostalog, poduzetnicima s kojima je CLB sklopio ugovore o suradnji, Agencija je izdvojila dokumentaciju koja se na to odnosi te će u posebnom predmetu klase: UP/I 034-03/17-01/001 ispitati sadrže li ugovori koje je CLB sklopio s poduzetnicima koji pružaju usluge iznajmljivanja Segway PT uređaja i/ili usluge organiziranih obilazaka na tim uređajima u Republici Hrvatskoj, odredbe koje predstavljaju dostatne indicije za pokretanje postupka utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

24.11.2016

011-01/2016-02/034

Ministarstvo financija - Konačni prijedlog Zakona o upravnim pristojbama

Agencija nema primjedbi na Konačni prijedlog Zakona o upravnim pristojbama.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.11.2016

011-01/2016-02/030

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.11.2016

011-01/2016-02/030

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike -Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.11.2016

011-01/2016-02/031

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike -Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća d 16. travnja 2014. o flouriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006,s Konačnim prijedlogom zakona te na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.11.2016

011-01/2016-02/032

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike -Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, s Konačnim prijedlogom Zakona

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.11.2016

UP/I 034-03/2014-01/014

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o.

AZTN je donio rješenje kojim se prijedlog poduzetnika Zlatni lipanj za obnovu postupka klase: UP/I 034-03/14-01/014, okončanog rješenjem od 10. rujna 2014.,odbija kao na zakonu neosnovan.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore