Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

21.06.2018

011-01/2018-02/013

Državni zavod za intelektualno vlasništvo •Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice kako se Nacrt Zakona donosi radi usklađenja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima te radi daljnjeg osiguranja odgovarajuće primjene Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva. Također, Nacrt Zakona ima za cilj unaprijediti postojeći sustav registracije i zaštite prava iz žiga te ga učiniti pristupačnijim i unaprijediti postupke priznanja i zaštite žiga, što nije sporno s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, već može imati pozitivne učinke na tržišno natjecanje.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.06.2018

011-01/2018-02/014

Ministarstvo zdravstva •Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje novi sustav određivanja cijene lijekova koji se izdaju na recept i koje nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet namjerava staviti u promet u Republici Hrvatskoj, i to na način da bi Agencija za lijekove i medicinske proizvode utvrđivala najvišu dozvoljenu cijenu lijeka, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje bi mogao, na temelju ugovora sklopljenog između nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet ili veleprodaje, ugovoriti i nižu cijenu od utvrđene najviše dozvoljene cijene lijeka prilikom rješavanja o zahtjevu za stavljanje lijeka na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nacrtom Zakona predviđeno je također da će Ministar zdravstva pravilnikom odrediti način, mjerila, dokumentaciju i postupak određivanja najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko, i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka. U ovom slučaju svakako treba voditi računa i kako postoji javni interes da su cijene lijekova nadzirane, a kako bi se osigurao pristup građana zdravstvenoj zaštiti.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.06.2018

011-01/2018-02/011

Ministarstvo zdravstva •Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s prijedlogom iskaza

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti s Prijedlogom iskaza (dalje: Nacrt Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Pritom, Agencija je mišljenje obrazložila na temelju činjenice da je riječ o Nacrtu Zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita i zdravstvena djelatnost koji su od interesa za Republiku Hrvatsku te na činjenici da su odredbom članka 2. točke 2. (f) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (L 376/36 SL EU), zdravstvene usluge izričito izuzete od njene primjene, bez obzira na to pružaju li ih zdrav¬stvene ustanove, bez obzira na način na koji su organizirane i financirane na nacionalnoj razini te bez obzira na to jesu li javne ili privatne.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

08.06.2018

UP/I 034-03/2018-02/005

Extra FM d.o.o., Zagreb i HIT FM d.o.o., Zagreb (sada Extra FM Zagreb d.o.o.)

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

07.05.2018

UP/I 034-03/2018-02/003

Slovenia Broadband S.a r.l., Luksemburg i Nova TV d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

07.05.2018

UP/I 034-03/2017-01/024

AZTN protiv VIPnet d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

04.05.2018

UP/I 034-03/2018-02/004

FARUNO CEE HOLDING S.a.r.l.,Luksemburg, Ivan Parać, Zagreb, PAN-PEK d.o.o., Zagreb i PAN-PEK Đakovo d.o.o., Đakovo

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

04.05.2018

011-01/2017-02/008

Državni zavod za intelektualno vlasništvo -Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.05.2018

011-01/2018-02/004

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Konačni prijedlog Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (dalje: Konačni prijedlog Zakona).

Agencija je izvršila uvid u Konačni prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kojim se predlaže da se u članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga Zakona, u drugoj rečenici iza dijela koji glasi: „jedinica lokalne samouprave“, staviti zarez i doda novi dio koji glasi: „odnosno Grada Zagreba“. U odnosu na ostale odredbe Konačnog prijedloga Zakona, Agencija nije imala primjedbi.

Navedeno mišljenje, Agencija je obrazložila kako se temeljem odredbe čanka 47. Konačnog prijedloga Zakona, predlaže da dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza, rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Pritom se predlaže da pravna ili fizička osoba-obrtnik može dobiti dozvolu za više jedinica lokalne samouprave ukoliko zadovoljava sve uvjete koji se propisuju ovim Zakonom. Uvidom u odredbe Konačnog prijedloga Zakona s ocjenom stanja te u obrazloženje odredbi Konačnog prijedloga Zakona, Agencija je zaključila kako je namjera predlagatelja zakona, omogućiti pravnoj i fizičkoj osobi-obrtniku, dobivanje dozvola više jedinica lokalne samouprave, odnosno i Grada Zagreba.

Međutim, kako se u predmetnoj odredbi članka 47. stavka 3. Konačnog prijedloga Zakona uz jedinice lokalne samouprave ne navodi i Grad Zagreb, radi izbjegavanja dvojbi u primjeni i tumačenju odredbe članka 47. Zakona, Agencija je predložila da se u članku 47. stavku 3. Konačnog prijedloga Zakona, u drugoj rečenici iza dijela koji glasi: „jedinica lokalne samouprave“, stavi zarez i doda novi dio koji glasi: „odnosno Grada Zagreba“.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.05.2018

UP/I 034-03/2017-01/007

AZTN protiv Motonavis d.o.o., Rijeka -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore