Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

24.03.2017

011-01/2017-02/011

Ministarstvo poljoprivrede - Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Agencija nema primjedbi u odnosu na Prijedlog Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.03.2017

011-01/2017-02/009

Ministarstvo zdravstva - Nacrt Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Agencija nema primjedbi u odnosu na Nacrt prijedloga Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.03.2017

011-01/2017-02/006

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o tržištu kapitala

AZTN nema primjedbi u odnosu na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o tržištu kapitala.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.02.2017

011-01/17-02/003

Vlada Republike Hrvatske-Ured za zakonodavstvo -Nacrt prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa

Nakon pravne analize Nacrta Zakona o procjeni učinaka propisa, Agencija je predložila da se u. Nacrtu Zakona ispravi dio teksta u kojem se Agencija kao tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja navodi kao središnje tijelo državne uprave što ona nije, već je pravna osoba s javnim ovlastima. Također, AZTN je u svom mišljenju predložio da se u Nacrtu Zakona odredi primjereni rok za dostavu mišljenja nadležnih tijela na nacrte prijedloge zakona u postupku donošenja.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.02.2017

UP/I 034-03/2016-02/010

Müller Trgovina Zagreb d.o.o., Zagreb i dio poduzetnika Konzum d.d., Zagreb (Kozmo)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobrila je koncentraciju poduzetnika Müller Trgovina Zagreb i poslovne jedinice Kozmo koja posluje u sklopu Konzuma.

Riječ je o koncentraciji poduzetnika na tržištu trgovine na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama.

Prodajni lanci Müller i Kozmo imali su specijalizirane prodavaonice u ukupno 13 županija. Nakon preuzimanja prodajnih mjesta Kozma, Muller će ući na tržišta Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Provedbom ove koncentracije smanjit će se broj takmaca na mjerodavnom tržištu. Međutim, budući da će tržišni udio Mullera nakon provedbe koncentracije porasti i iznositi između 20 i 30 posto, time će se stvoriti dodatni konkurentski pritisak na DM kao vodećeg takmaca u Hrvatskoj koji na tržištu ima udjel između 60 i 70 posto. Pri stvaranju konkurentskog pritiska značajna je i uloga Bipe koja na tom tržištu ima tržišni udjel između 10 i 20 posto.

Stoga je AZTN je ocijenio da će provedba ove koncentracije doprinijeti jačanju tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju AZTN nije zaprimio nijednu reakciju.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

24.02.2017

UP/I 034-03/2016-01/021

AZTN protiv BAT Hrvatska d.o.o., Zagreb

AZTN je odbacio inicijativu Nevena Perice iz Zagreba, za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika British American Tobacco Investments, London te posredno protiv poduzetnika BAT Hrvatska d.o.o., Zagreb jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka.
Podnositelj inicijative smatra da je ponašanje BAT-a vezano uz raskid ugovornog odnosa s poduzetnicima Roberto plus i Smoking bilo usmjereno na slabljenje poslovne pozicije Roberta plus i suštinsko onemogućavanje njegovog poslovanja te da je odbijanjem poslovanja BAT zlouporabio vladajući položaj. Nakon provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu AZTN je utvrdio da se, s obzirom na njegov tadašnji tržišni udio, u trenutku raskida Sporazuma o distribuciji s Robertom plus, BAT nije nalazio u vladajućem položaju na mjerodavnom na tržištu distribucije i prodaje cigareta, a čak i da se nalazio u vladajućem položaju njegovo ponašanje ne bi bilo u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, jer nisu kumulativno zadovoljeni kriteriji za utvrđenje odbijanja poslovanja pri čemu je BAT ponudio i objektivno opravdanje. U konkretnom slučaju postoje neupitni dokazi, a koje potvrđuje i sam podnositelj inicijative, da BAT ima potraživanja prema podnositelju inicijative tj. poduzetnicima u njegovom vlasništvu, između ostalih prema Robertu plus i Smokingu. Sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja te kriterijima iz pravne stečevine Europske unije, postupanje BAT-a stoga je moguće objektivno opravdati, budući da je na opisani način branio svoje poslovne interese i mjere koje je poduzeo razmjerne su i odgovarajuće za zaštitu istih. S obzirom utvrđenje kako nisu kumulativno ispunjene pretpostavke za utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja, u konkretnom slučaju nema uvjeta za pokretanje postupka protiv BAT-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

17.02.2017

011-01/2017-01/001

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Nacrt Prijedloga Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja

AZTN nema primjedbi na Nacrt Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

17.02.2017

011-01/2016-02/016

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka zakona o provedbi uredbe (EU) br. 511/2014 u mjerama usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Agencija je donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka zakona o provedbi uredbe (EU) br. 511/2014 u mjerama usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.02.2017

UP/I 034-03/2016-01/020

AZTN protiv Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

AZTN je odbacio inicijativu Sretana Jukića iz Jastrebarskog za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Hrvatske šume jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Iz provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu ne proizlaze dostatne indicije o sklapanju zabranjenog sporazuma između Hrvatskih šuma i devet poduzetnika sakupljača smilja. Riječ je o obveznopravnom odnosu Hrvatskih šuma kao prodavatelja prava na sakupljanje smilja i sakupljača smilja kao krajnjeg kupca istoga. Stoga se određivanje cijene svog proizvoda od strane Hrvatskih šuma ne može razmatrati u smislu možebitnog ograničavanja tržišnog natjecanja u smislu članka 8. ZZTN-a.
U odnosu na navode podnositelja inicijative o mogućim propustima i nepravilnostima u postupku izmjene cijene odnosno visine naknade za sakupljanje smilja, sukladno članku 70. Zakona o šumama, upravni nadzor nad provedbom tog zakona i propisa donesenih na temelju njega, obavlja Ministarstvo poljoprivrede.
Također, vezano uz navode podnositelja inicijative primjenjuju li se na prodaju prava na sakupljanje smilja odredbe Zakona o javnoj nabavi ili Zakona o koncesiji, potrebno je naglasiti kako su tumačenje odredbi te nadzor u svrhu otklanjanja ili sprječavanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede navedenih zakona, u nadležnosti drugih tijela i/ili institucija, različitih od Agencije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

02.02.2017

011-01/2017-02/002

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća provedbi Direktive 2006/123 EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ u Uredbe(EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

AZTN nema primjedbi u odnosu na Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća provedbi Direktive 2006/123 EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavješćivanja kad je riječ o sustavima ovlašćivanja i zahtjevima povezanima s uslugama te o izmjeni Direktive 2006/123/EZ u Uredbe(EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore