Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

13.07.2017

011-01/2017-02/021

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike -Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, s Konačnim prijedlogom Zakona

AZTN nema primjedbi na Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.07.2017

UP/I 034-03/2017-02/009

Baumit Beteiligungen GmbH (BBG), Austrija i dio udjela i imovine W&P Baustoffe GMBH, Austrija i Konoch, Kerm & Co. Kg, Austrija

AZTN je odobrio na prvoj razini koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Baumit Beteiligungen Gmbh, Waldegg, Austrija nad w&p poslovanje građevinskim materijalima koje čini poduzetnik w&p Baustoffe Gmgh Klagenfurt, (WOPB), udjelima poduzetnika WOPB u drugim poduzetnicima, te pripadajućim pravima na žigove i domene, osobito pravom na grupu žigova Baumit i Kema na trajnoj osnovi. U konkretnom slučaju riječ o koncentraciji koja neće imati značajan učinak na tržišno natjecanje budući da se njome ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

30.06.2017

UP/I 034-03/2017-02/006

Arriva Hrvatska d.o.o., Osijek, i Autotrans d.o.o., Cres

AZTN je odobrio koncentraciju poduzetnika Arriva iz Osijeka i Autotransa iz Cresa. Riječ je o koncentraciji na tržištu javnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na županijskim i međužupanijskim linijama u i Hrvatskoj i u međunarodnom cestovnom prometu iz Hrvatske.
AZTN je ocijenio da koncentracija neće imati značajnog učinka na mjerodavnom tržištu na kojem će Arriva ubuduće ostvarivati tržišni udio između 20 i 25 posto. Koncentracija neće imati značajnijih učinaka ni na tržištu obavljanja kolodvorske djelatnosti, iako će Arriva upravljati sa 16 kolodvora. To je područje regulirano posebnim propisima u skladu s kojima je svaki autobusni kolodvor dužan jednako pružati usluge svim prijevoznicima. Cjenike kolodvorskih usluga, ovisno o kategoriji autobusnog kolodvora, usklađuje i potvrđuje Hrvatska gospodarska komora (HGK). Mjerila kategorizacije utvrđuje ministarstvo nadležno za promet, a odluku o kategorizaciji donosi nadležni ured državne uprave.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

30.06.2017

011-01/2017-02/022

Ministarstvo financija - Nacrt prijedlog Zakona o reviziji

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o reviziji.

Agencija je izvršila uvid u Nacrt prijedloga Zakona o reviziji te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojem je predložila brisanje članka 72. Prijedloga Zakona o reviziji, kao nepotreban te u članku 105. stavku 2. točka 3. Prijedloga Zakona o reviziji, iza riječi „obavlja“, dodati riječi „Hrvatska revizorska komora“.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.05.2017

011-01/2017-02/018

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s Konačnim prijedlogom Zakona - Prijedlog Iskaza

Agencija nema primjedbi u odnosu na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s Konačnim prijedlogom Zakona

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.05.2017

011-01/2017-02/019

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Konačnim prijedlogom zakona - Prijedlog Iskaza

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Konačnim prijedlogom zakona

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2017

011-01/2017-02/016

Središnji državni ured za šport • Nacrt prijedloga Iskaza s tezama za Zakon o športu

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza s tezama za Zakon o športu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2017

011-01/2017-02/017

Vlada Republike Hrvatske – Ured za zakonodavstvo • Prijedlog Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa

AZTN je radi boljeg razumijevanja u provedbi analiza učinaka nacrta prijedloga zakona na tržišno natjecanje predložila određene izmjene i dopune Prijedloga Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa. Predložila je izričito navođenje administrativnih prepreka kao kriterija za procjenu učinaka propisa na tržišno natjecanje te je predložila kao kriterij navesti i postojanje ili određivanje regulirane djelatnosti na određenom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2017

UP/I 034-03/2017-02/005

Časnik Finance d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija i Business Media Croatia d.o.o., Zagreb

AZTN je dopustio provedbu koncentracije poduzetnika Časnik Finance iz Ljubljane i Business Media Croatia (BMC) iz Zagreba.

Riječ je o poduzetnicima koji djeluju na tržištima naklade business-to-business časopisa te oglašavanja u takvim časopisima u Sloveniji i Hrvatskoj.

Osnovna djelatnost Časnik Financa je izdavačka djelatnost i organiziranje stručnih seminara, konferencija i radionica. Riječ je o poduzetniku u vlasništvu švedskog Bonnier Business Press AB.

BMC je novinski nakladnik časopisa koji su namijenjeni stručnjacima iz pojedinih gospodarskih područja, ako što su Mineral, TehnoEko, Restaurant & Hotel, Pharmabiz te Kamion & Bus. Svi spomenuti časopisi su dvomjesečnici koji se izravno distribuiraju ciljanoj publici, iz iznimku časopisa Kamion&Bus koji se prodaje i na kioscima. BMC također organizira stručne konferencije, sajmove i radionice povezane s područjima obuhvaćenim stručnim tiskovinama koje izdaje. Većinu prihoda ostvaruje do izdavačke djelatnosti.

BCM je u vlasništvu Nenada Žuneca, koji je ujedno i vlasnik poduzetnika Business Media iz Ljubljane i Trans Digitala iz Zagreba. Business Media iz Ljubljane dio je transakcije u kojoj Časnik Finance stječe kontrolu nad BCM-om, dok Trans Digital neće biti obuhvaćen tom koncentracijom.

Analiza podataka iz prijave te iz ostalih dostupnih izvora kao i podataka kojima raspolaže AZTN, pokazala je kako BCM na tržištu prodane naklade stručnih poslovnih časopisa u Hrvatskoj i na tržištu oglašavanja u tim časopisima ostvaruje tržišni udjel manji od pet posto, dok njegovi tržišni takmaci – RriF-plus i Lider-Media ostvaruju višestruko veće udjele koji se kreću između 10 i 20 posto.

Slijedom toga ocijenjeno je da nije riječ o koncentraciji koja bi mogla imati negativan učinak na tržišno natjecanje budući da njenom provedbom sudionici koncentracije ne stječu vladajući položaj na mjerodavnim tržištima. Pritom je uzeta u obzir i činjenica da na javni poziv AZTN-a na dostavljanja mišljenja i primjedbi na koncentraciju, Agencija nije zaprimila nijedno očitovanje konkurenata ili drugih dionika.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

11.05.2017

UP/I 034-03/2017-01/002

AZTN protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

AZTN je odbacio inicijativu poduzetnika Pestrid iz Bilja za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Pestrid navodi kako je u siječnju 2017. Zavod javno objavio da Služba Zavoda za DDD prestaje s provedbom DDD mjera u poslovnim objektima te je tu obavijest poslao svojim kupcima, odnosno poslovnim subjektima gdje je do tada obavljao DDD mjere. Istodbno je taksativno naveo četiri tvrtke na Osječkom području koje kupci mogu kontaktirati za ugovaranja poslova provedbe DDD mjera u 2017. godini. Pestri smatra kako je Zavod time zlouporabio vladajući položaj izravnim usmjeravanjem posla provedbe DDD mjera na točno određene tvrtke s ciljem isključenja konkurentskih tvrtki, čime je ograničio tržište DDD usluga na štetu potrošača
Da bi bila riječ o zlouporabi vladajućeg položaja moraju istodobno moraju biti ispunjena dva kumulativna uvjeta i to: da se konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku 13. ZZTN-a.
U konkretnom slučaju postoje neupitni dokazi da je mjerodavno tržište pružanja usluga DDD mjera na području Osječko-baranjske županije visoko kompetitivno tržište na kojemu, za razliku od ostalih županija u Republici Hrvatskoj (izuzev Zagreba i Zagrebačke županije), djeluje veliki broj poduzetnika, te da nema velikih zapreka pristupu tom tržištu. S tim u svezi, malo je vjerojatno da se Zavod, u vrijeme pružanja predmetne usluge, nalazio u vladajućem položaju na promatranom mjerodavnom tržištu.
Također, postupanje Zavoda ne može se ocijeniti kao zlouporabno budući da nije u poziciji da na bilo koji način uvjetuje ili ograničava potrošače, pravne ili fizičke osobe, pri izboru poduzetnika za pružanje DDD mjera, odnosno svaki krajnji korisnik može slobodno izabrati nekog od drugih poduzetnika koji pružaju istu uslugu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore