Objave

13. srpnja 2018

Odobrena koncentracija između ARH CEE i Studenac

Agencija je ocijenila kako predmetna koncentracija neće imati negativan učinak na tržišno natjecanje, budući da se njenom provedbom ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.