Inicijativa

Inicijativa

Inicijativu za pokretanje postupka prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba koja za to ima pravni ili ekonomski interes, kao i strukovna ili gospodarska interesna udruga, komora poduzetnika, udruga potrošača, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Obvezni sadržaj inicijative:

1. Podatci o strankama
1.1. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime i prebivalište fizičke osobe podnositelja inicijative
1.2. podatci pomoću kojih se može nedvojbeno i jasno odrediti protiv koga se podnosi  inicijativa

2. Opis povrede zakona (sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja)
2.1. opis činjeničnog stanja, prakse ili okolnosti koje su razlog za podnošenje inicijative,
2.2. isprave, dokumenti i drugi dokazi kojima podnositelj prijave raspolaže, a kojima se potkrjepljuju navodi iz točke 2.1.
2.3. procijenjeno vrijeme trajanja povrede zakona te kada je i kako navedena povreda započela, te kada je i kako okončana, ako više nije u trajanju.

3. Naznaku koji se podatci, prema mišljenju podnositelja, smatraju poslovnom tajnom, pravnu osnovu za to, te primjerak inicijative koji ne sadrži podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.
Kako bi Agencija, temeljem pojedine inicijative, mogla donijeti odluku o tome ima li osnova za pokretanje postupka ili ne, vrlo je važno da podnositelj inicijative Agenciji dostavi što je više moguće potrebnih podataka.

Tako je vrlo korisno da podnositelj inicijative navede, ukoliko tim podatcima raspolaže:

4. Podatke o mjerodavnom tržištu
4.1. Podatke o tržištu na kojem djeluje podnositelj inicijative, primjerice popis poduzetnika koji djeluju na tom tržištu (konkurenata)
4.2. Podatke o proizvodima i/ili uslugama za koje podnositelj smatra da su supstituti za proizvode i/ili usluge koje su predmet možebitne povrede zakona
4.3. Podatke o zemljopisnom području na koje sudjeluju poduzetnici u ponudi ili nabavi proizvoda, a koje je obuhvaćeno možebitnom povredom zakona

5. Podatke o učinku na tržištu
5.1. Procjena učinka možebitne povrede zakona na kupce, konkurente, dobavljače ili treću stranu na mjerodavnom tržištu
5.2.  Procjena razloga za možebitnu povredu zakona
5.3.  Procjena ukupne financijske štete nastale možebitnom povredom zakona, kao i procjena štete nastale podnositelju inicijative

6. Ostale važne informacije
6.1. Zapreke ulasku na tržište (primjerice pravne ili stvarne zapreke)
6.2. Drugi javno dostupni podatci koji se odnose na mjerodavno tržište (primjerice sudske odluke, statistički podatci, tehnički opisi, sektorska istraživanja i sl.)

U pravilu, podatak o podnositelju inicijative nije tajan podatak. Međutim, podnositelj inicijative ima pravo tražiti zaštitu identiteta ako za to ima opravdan razlog, a Agencija će udovoljiti tom zahtjevu ukoliko ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Inicijativa za pokretanje postupka dostavlja se osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41
10 000 Zagreb