Prijava zabranjenih sporazuma

Prijava zabranjenih sporazuma

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se i na postupke javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji.

Navedeno se osobito odnosi na postupanja neovisnih poduzetnika – tržišnih konkurenata kroz manipuliranje ponudama na javnom natječaju putem sporazuma o cijenama koje će ponuditi u okviru tih postupaka, sporazuma o redoslijedu kojim će se javljati na javne natječaje (tzv. rotacija ponuditelja), sporazuma o podjeli tržišta na način da se konkurenti dogovore tko će izlaziti na natječaje određenih naručitelja, odnosno suzdržavati se od sudjelovanja na natječajima naručitelja koji „pripadaju“ drugim ponuditeljima i sl.
Navedena vrsta tajnih sporazuma između konkurenata ima sva obilježja kartela i predstavlja jedan od najtežih oblika narušavanja tržišnog natjecanja.

Smjernice OECD-a za otkrivanje zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave nalaze se na poveznici

Vodič AZTN-a za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi nalazi se na poveznici

Svoja saznanja o mogućim zabranjenim sporazumima u postupcima javne nabave možete dostaviti AZTN-u (u obliku inicijative ili predstavke) osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41
10 000 Zagreb
ili
putem elektroničke pošte:
zabranjeni-sporazumi-jn@aztn.gov.hr