Prijava namjere koncentracije

Koncentracija poduzetnika nastaje promjenom kontrole nad poduzetnikom na trajnoj osnovi. Za sve poduzetnike i sva tržišta, prijava koncentracije predstavlja zakonsku obvezu propisanu ZZTN-om i podzakonskim propisima (članak 15. ZZTN-a; Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika od 9. travnja 2011., Narodne novine 38/11 ).

Drugim riječima, poduzetnik je obvezan prijaviti svaku namjeru provedbe koncentracije ako su, sukladno članku 17. stavku 1. ZZTN-a, kumulativno ispunjena dva uvjeta:

  • da ukupan godišnji konsolidirani prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu, iznosi najmanje jednu milijardu kuna sukladno financijskim izvješćima za financijsku godinu koja je prethodila koncentraciji, ako najmanje jedan sudionik koncentracije ima sjedište i/ili podružnicu u Republici Hrvatskoj, i
  • da ukupan prihod svakog od najmanje dva sudionika koncentracije, u Republici Hrvatskoj, sukladno financijskim izvještajima iznosi najmanje 100.000.000 kuna, u financijskoj godini koja je prethodila koncentraciji.

Iznimno, nakladnici medija sudionici koncentracija, temeljem Zakona o medijima, obvezni su podnijeti prijavu koncentracije Agenciji, u slučaju promjene kontrole nad poduzetnikom u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja na trajnoj osnovi, neovisno o visini prihoda sudionika te koncentracije i Agencija takvu koncentraciju ocjenjuje isključivo sukladno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Koncentracijom u smislu ZZTN-a se također smatra i stvaranje zajedničkog pothvata (joint venture) od strane dva ili više neovisnih poduzetnika, koji na trajnijoj osnovi djeluje kao neovisan gospodarski subjekt.

Ukoliko sudionici koncentracije propuste prijaviti koncentraciju na ocjenu njezine dopuštenosti Agenciji, a takva obveza postoji, tada ih je Agencija u obvezi kazniti upravno-kaznenom mjerom do najviše jedan (1) posto njihovog ukupnog prihoda.